فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه علوم اکچوئرال، دانشکده بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

از عوامل تقاضای ناکافی بیمه عمر در کشور، وجود تورم پایدار است که قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را کاهش می‌دهد. برای بررسی این موضوع 204 پرسش‌نامه بین دو گروه یکسان از خریداران بیمه عمر و کسانی که تاکنون بیمه عمر نخریده‌اند، توزیع گردید. آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که با 99٪ احتمال، این فرضیه که مهم‌ترین عامل در عدم تقاضای بیمه عمر، وجود تورم است، تأیید می‌گردد.
برای حذف اثر منفی تورم بر تقاضای بیمه عمر، راهکار ارائه سبد پولی بهینه به‌جای مبلغ ریالی در محاسبه سرمایه بیمه‌نامه در زمان فوت، مورد بررسی قرار گرفت. برای به‌دست‌آوردن سبد پولی بهینه روش الگوریتم ژنتیک مورد بهره‌برداری قرار گرفت و وزن‌های بهینه برای واحدهای پولی سبد به صورت ریال ایران (008/0)، کرون نروژ (066/0)، دلار آمریکا (522/0) و یورو (404/0) محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Eliminating the negative effects of inflation from the life insurance policies using the currency basket

نویسندگان [English]

  • Gh. Mahdavi
  • J. Alipour

Department of Actuarial Sciences, School of Eco Insurance, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the factors of insufficient demand for life insurance in the country is the presence of stable inflation, which reduces the purchasing power of life insurance capital. To investigate this issue, 204 questionnaires were distributed among two equal groups of life insurance buyers and those who have not bought life insurance yet. Statistical tests show that with 99% probability, the hypothesis that the most important factor in the lack of demand for life insurance is inflation is confirmed.
In order to eliminate the negative effect of inflation on the demand for life insurance, the solution of providing an optimal monetary basket instead of the Rial amount in the calculation of the insurance capital at the time of death was investigated. To obtain the optimal currency basket, the genetic algorithm method was used, and the optimal weights for the currency units of the basket were Iranian Rial (0.008), Norwegian Krone (0.066), American Dollar (0.522) and Euro (0.404). ) was calculated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universal Life Insurance Policy
  • Inflation
  • Currency Basket
  • Genetic Algorithm
  • Optimization

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image