فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

از موضوعات مطرح در حوزه مالی چگونگی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت‌ها با عملکرد آنهاست. افزایش شاخص‌های عملکرد ازیک‌سو موجب جلب رضایت سهام‌داران گردیده و از سوی‌ دیگربه منزله فرصتی جهت بالابردن ظرفیت‌های پذیرش ریسکشرکت‌ها به‌شمارمی‌آید. در تحقیق حاضر به بررسی نقش نوع مالکیت سهام‌داران عمده (مالکیت بانکی و غیربانکی) بر عملکرد شرکت‌های بیمه در ایران پرداخته شده است. جهت اندازه‌گیری عملکرد از دو معیار بازده دارایی‌های شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی 16 شرکت بیمه طی دوره زمانی 1383 تا 1390 استخراج گردیده است.
یافته‌های تحقیق حاکی از وجود رابطه خطی مثبت و معنادار بین مالکیت عمده بانکی و عملکرد شرکت‌های بیمه است که در تأیید فرضیه نظارتی است. همچنین شرکت‌های بیمه می‌توانند از ظرفیت‌های فنی خود در حوزه‌های فناوری و مالی بهره برده و در مواقع بحرانی از پشتیبانی یک نهاد قوی مالی نیز برخوردار باشند. ازسوی‌دیگر نتایج آزمون‌ها حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت عمده غیر بانکی و معیارهای عملکرد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of bank ownership on the insurance companies' financial performances

نویسندگان [English]

  • V. Mahmoudi
  • S. Khamseh

Department of Financial Management, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the topics discussed in the financial field is the relationship between the ownership structure of companies and their performance. Increasing the performance indicators on one hand has satisfied the shareholders and on the other hand it is considered as an opportunity to increase the risk acceptance capacities of the companies. In this research, the role of ownership type of major shareholders (banking and non-banking ownership) on the performance of insurance companies in Iran has been investigated. In order to measure performance, two measures of return on company assets and return on equity have been used as dependent variables. The required data was extracted from the financial statements of 16 insurance companies during the period of 2013 to 2015.
The findings of the research indicate the existence of a positive and significant linear relationship between major bank ownership and the performance of insurance companies, which confirms the regulatory hypothesis. Also, insurance companies can take advantage of their technical capacities in the fields of technology and finance and have the support of a strong financial institution in times of crisis. On the other hand, the results of the tests indicate that there is no significant relationship between major non-bank ownership and performance criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank Ownership
  • Financial Performance
  • Financial Leverage
  • Size of Company
  • Age of Company

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image