فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تقلب یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی است که شرکت‌های بیمه در عصر حاضر با آن مواجه‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آن‌ها با تعدیل‌گری سطح ماکیاول‌گرایی مشتریان است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از همۀ مشتریان یک شرکت بیمه در استان گیلان بود که تعداد کل آن‌ها تقریباً بین 40 الی 50 هزار مشتری در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای با اندازۀ 400 مشتری تعیین شد و پرسشنامه به صورت غیر احتمالیِ در دسترس در بین آن‌ها توزیع شد. این پژوهش از لحاظ جهت‌گیری‌های پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف پژوهش، توصیفی و از لحاظ استراتژی‌های پژوهش، پیمایشی و از لحاظ شیوه‌های گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای است. در پایان، نتایج حاصل از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS حاکی از آن بود که نارضایتی مشتریان از پرداخت خسارت، زمینۀ انواع تقلب را افزایش می‌دهد. همچنین، ماکیاول‌گرایی رابطۀ بین نارضایتی مشتریان و تقلب مشتریان بیمه را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the moderating role of Machiavellianism on the relationship between insurance customer dissatisfaction and fraud

نویسندگان [English]

  • M. Akbari 1
  • M. R. Ramezanian 1
  • M. Qasemi Shams 2
  • H.R. Rasooli 1

1 Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Gilan, Gilan, Iran

2 Department of Business Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Fraud is one of the most important threats that insurance companies face today. The purpose of this research is to investigate the effect of customer dissatisfaction on their fraud level by moderating the level of Machiavellianism of customers. The statistical population of the current research consisted of all the customers of an insurance company in Gilan province, whose total number was considered to be between 40 and 50 thousand customers, and using Cochran's formula, a sample size of 400 customers was determined, and the questionnaire was non-probably Access was distributed among them. This research is applied in terms of research directions, descriptive in terms of research goals, survey in terms of research strategies, and questionnaire in terms of data collection methods. In the end, the results of SPSS and Smart PLS software indicated that customer dissatisfaction with compensation increases the scope of fraud. Also, Machiavellianism moderates the relationship between customer dissatisfaction and insurance customer fraud.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Machiavellianism
  • Customer cheating
  • Customer dissatisfaction
  • Insurance
  • Moral hazard

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image