فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

بیمۀ زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است و استفاده‌های متعددی از آن به عمل می‌آید و مهم‌ترین نقش خود را در تأمین و تضمین آتیۀ خانواده‌ها ایفا می‌کند. در این راستا هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی ایران طی سال‌های 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که وقفۀ سوم تولید ناخالص داخلی واقعی در قالب یک ساختار سه رژیمی بر حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی تأثیر گذاشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی در رژیم‌های کناری اثر منفی و در رژیم میانی اثر مثبتی بر حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی داشته است. سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای نرخ پس‌انداز و شاخص توسعۀ مالی در رژیم‌های کناری و میانی موجب بهبود در حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The threshold effect of real GDP on Iran's life insurance development: A nonlinear smooth transition regression approach

نویسندگان [English]

  • A. Rezazadeh 1
  • T. Shokri 2
  • M. Imanzadeh 1
  • S. Khodaverdizadeh 3

1 Department of Economics, Urmia University, West Azarbaijan, Iran

2 Club of Young and Elite Researchers, Islamic Azad University, Tabriz Branch, East Azarbaijan, Iran

3 Department of Economics, Tabriz University, East Azarbaijan, Iran

چکیده [English]

In today's world, life insurance is one of the most important economic tools and it has many uses, and it plays the most important role in providing and guaranteeing the future of families. In this regard, the aim of the present study is to investigate the threshold effect of the real GDP on the per capita life insurance premium of Iran during the years 1360-1394 and using the non-linear approach of soft transfer regression. The results of the research indicate that the third break of the real GDP in the form of a three-regime structure has affected the per capita life insurance premium. Also, the real GDP has had a negative effect on the per capita life insurance in the marginal regimes and a positive effect in the middle regime. Other results of the study indicate that the savings rate variables and the financial development index in the marginal and middle regimes have led to an improvement in the per capita life insurance premium.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance density
  • Real gross domestic product
  • STR

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image