فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران- قم، ایران

4 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی استراتژی‌های ترکیبی رقابتی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین و مدیران عالی شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت بیمه به تعداد 190 نفر بوده و با توجه به تعداد محدود جامعه آماری، کل جامعه به‌صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه 25 سؤالی محقق‌ساخته بوده که روایی آن به دو روش صوری و سازه و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Amos 22 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج فرضیه‌های تحقیق نشان داد که رقابت بین شرکت‌های موجود در صنعت بیمه و تهدید شرکت‌های تازه وارد به این حوزه بر انتخاب استراتژی‌های ترکیبی توسط آن شرکت‌ها تأثیر مثبت معناداری داشته است، اما قدرت چانه‌زنی مشتریان بر انتخاب استراتژی‌های ترکیبی رهبری هزینه و تمایز با هم تأثیر معنادار منفی دارد. همچنین نتایج فرضیه‌های دیگر نشان داد که نیروهای رقابتی موجود در صنعت بیمه با تأثیرگذاری معناداری که بر انتخاب نوع استراتژی‌های شرکت‌ها دارند، می‌توانند عملکرد آن ها را تحت تأثیر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of competitive forces on the performance of private insurance companies in Iran: the role of competitive hybrid strategies

نویسندگان [English]

  • A. Safari 1
  • M.S. Torkestani 2
  • P. Moradi 3
  • B. Golshahi 4

1 Department of Human Resource Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

2 Department of Human Resource Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Department of Public Administration, Farabi Campus, University of Tehran-Qom, Iran

4 Department of Human Resource Management, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Today, insurance companies, as a financial service institution, along with banks and other credit institutions, play a significant role in the economic development process of countries by creating social-economic security and creating a suitable platform for investment. In addition to the fact that insurance companies play a significant role in creating economic security and investment development for companies, they also invest according to the nature of their activity. The purpose of this article is to investigate the effect of effective factors on the level of investments with an emphasis on profit sharing policies and cash flows in commercial insurance companies. Eighteen commercial insurance companies active in the insurance industry in 1385-1391 form the statistical community. In this article, the effect of seven selected variables on the level of investment and fixed assets of insurance companies has been investigated. These variables are cash flow, insurance operating income, operating profit, debt ratio, premium income growth rate, changes in dividends paid, and cash flow before dividends are paid. The results of the regression test showed that the dividend policy and cash flows have a positive and significant effect on the level of investments of insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined Strategy
  • Insurance
  • Competitive Forces
  • performance

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image