فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت نوآوری، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی یادگیری سازمانی، اعتماد میان‌سازمانی و بهبود مستمر و اثرات آن بر عملکرد شرکت‌های نمایندگی خدمات بیمه‌ای انجام شده است. تحقیق حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ای استفاده شده که بر اساس مقیاس هفت مرتبه‌ای لیکرت تدوین شده است. تعداد نمونه انتخابی برابر با 388 نفر است که از میان مدیران ارشد، میانی و کارشناسان شرکت‌های خدمات نمایندگی بیمه به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. داده‌های جمع‌آوری‌شده، با روش همبستگی و رگرسیون و به کمک نرم‌افزار SPSS تجزیه‌و‌تحلیل شده است، نتایج نشان می‌دهد که رابطه معناداری میان یادگیری سازمانی، اعتماد میان‌سازمانی، بهبود مستمر و عملکرد سازمانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational learning, continuous improvement, inter-organizational trust and organizational performance (Insurance agencies)

نویسندگان [English]

  • N. Mazlomi 1
  • M. Zamani 2
  • M.A. Seyed Naghavi 1
  • A. Rabbani 1

1 Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Department of Innovation Management, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating organizational learning, inter-organizational trust and continuous improvement and its effects on the performance of insurance agency companies. The current research is practical in terms of purpose and descriptive and survey in terms of data collection and analysis. A questionnaire was used to collect data based on a seven-point Likert scale. The number of selected sample is equal to 388 people who were randomly selected from among senior, middle managers and experts of insurance agency service companies. The collected data has been analyzed by correlation and regression method and with the help of SPSS software, the results show that there is a significant relationship between organizational learning, inter-organizational trust, continuous improvement and organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Continuous improvement
  • Inter-organizational Trust
  • organizational performance
  • Insurance Agency

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image