فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، ایران

2 گروه علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرش‌های اقتصاد مرسوم و در چهارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته، ولی‌ کمتر به جنبه‌های توسعه‌ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا با طرح نگاهی توسعه‌ای، ابعاد دیگری از اثرات بیمه زندگی بر تولید ملی را تبیین و تحلیل نماید. بر‌این‌اساس، از شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌ای برای ارزیابی تأثیر بیمه‌های زندگی بر تولید ملی، استفاده کرده و روابط علّی بین آن ها را تبیین و تحلیل نمودیم. نتایج نشان داد که یک علیت غیر خطی دو طرفه بین شاخص توسعه انسانی و سرانه بیمه زندگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان‌دهنده اثر معنادارتر بیمه زندگی بر توسعه انسانی در ایران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of life insurance on national production based on human development approach

نویسندگان [English]

  • E. Kardgar 1
  • M. Ahrari 2

1 Department of Economic Sciences, Mazandaran University, Iran

2 Department of Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

چکیده [English]

Several studies have been conducted on the relationship between life insurance and economic growth, based on the views of conventional economics and within the framework of macro models of economic growth, but less attention has been paid to its development aspects. The present research tries to explain and analyze other dimensions of the effects of life insurance on national production with a development perspective. Accordingly, we used the human development index as one of the development indices to evaluate the effect of life insurance on national production and explained and analyzed the causal relationships between them. The results showed that there is a two-way non-linear causality between human development index and life insurance per capita. Also, the results show a more meaningful effect of life insurance on human development in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Human Development Index
  • National Product
  • GMDH
  • Nonlinear Causality

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image