فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین رهبری تحول‌آفرین و بیگانگی از کار انجام شده است. نمونه آماری ‌این پژوهش 255 نفر از کارکنان و مدیران یک شرکت بیمه در شهر تهران بود. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه محقق‌ساخته جهت سنجش بیگانگی از کار و رهبری تحول‌آفرین استفاده گردید. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده‌ها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از سازو‌کار مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، رهبری تحول‌آفرین، بیگانگی از کار را تقلیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of transformational leadership on work alienation

نویسندگان [English]

  • H. Damghanian
  • M. Hajkazemi

Department of Executive Management, Semnan University, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between transformational leadership and alienation from work. The statistical sample of this research was 255 employees and managers of an insurance company in Tehran. To collect research data, a researcher-made questionnaire was used to measure alienation from work and transformational leadership. The validity and reliability of the data collection tools were examined and confirmed. Structural equation model mechanism was used in data analysis. Based on the obtained results, transformational leadership reduces work alienation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Work Alienation
  • SEM

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image