فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

هدف این تحقیق طراحی الگوی وفاداری مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‏ های بیمه با تأکید بر نقش پیوندهای بازاریابی رابطه‎ مند است. با استفاده از پرسش‌نامه، اطلاعات از 400 نفر از مشتریان بیمه اتومبیل شرکت‎ های بیمه شهر مشهد جمع ‏آوری شد. داده ‏های جمع‏ آوری‌شده به وسیله نرم‌افزار SPSS و LISREL تجزیه‌و‌تحلیل شد. از نرم‌افزار LISREL برای انجام تحلیل عاملی تأییدی و آزمون مدل تحقیق استفاده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی و انجام تحلیل عاملی اکتشافی از نرم‌افزار SPSS استفاده شده. نتایج حاکی از آن است که هر سه پیوند بازاریابی رابطه ‎مند، اثر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارد. پیوندهای مالی و ساختاری، بیشترین تأثیر را بر وفاداری مشتریان دارد، پیوند اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر کیفیت خدمات دارد، پیوند اجتماعی بیشترین تأثیر را بر کیفیت رابطه دارد، پیوند ساختاری اثر مثبت و معناداری بر کیفیت رابطه و کیفیت خدمات دارد، کیفیت خدمات اثر مثبت و معناداری بر کیفیت رابطه دارد و در نهایت کیفیت رابطه اثر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the loyalty model of automobile insurance customers of insurance companies with an emphasis on the role of relationship marketing links

نویسندگان [English]

  • S. Samadi
  • F. Motaharinejad
  • Y. Pourashraf
  • Z. Tolabi

Department of Business Management, Marketing Orientation, Ilam University, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to design the loyalty model of car insurance customers of insurance companies with an emphasis on the role of relational marketing links. Using a questionnaire, information was collected from 400 car insurance customers of insurance companies in Mashhad. The collected data were analyzed by SPSS and LISREL software. LISREL software was used to perform confirmatory factor analysis and test the research model. Also, in order to check the reliability and perform exploratory factor analysis, SPSS software was used. The results indicate that all three relational marketing links have a positive and significant effect on customer loyalty. Financial and structural ties have the greatest effect on customer loyalty, social ties have a positive and significant effect on service quality, social ties have the greatest effect on relationship quality, structural ties have a positive and significant effect on relationship quality and service quality, service quality It has a positive and significant effect on the quality of the relationship, and finally the quality of the relationship has a positive and significant effect on the loyalty of customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship marketing
  • services quality
  • Relationship Quality
  • Loyalty

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image