فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

چکیده

امروزه شرکت‌های بیمه به عنوان یک نهاد خدمات مالی در کنار بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری از طریق ایجاد امنیت اقتصادی‌‌- اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، نقش قابل توجهی در فرایند توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. شرکت‌های بیمه علاوه بر اینکه در ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری برای بنگاه‌ها نقش بسزایی دارند، خودشان نیز با توجه به ماهیت فعالیت‌شان اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند. هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر سطح سرمایه‌گذاری‌ها با تأکید بر سیاست‌های تقسیم سود و جریانات نقد در شرکت‌های بیمه بازرگانی است. هجده شرکت بیمه بازرگانی فعال در صنعت بیمه در سال‌های 1391-1385 جامعه آماری را تشکیل می‌دهند. در این مقاله تأثیر هفت متغیر انتخابی بر سطح سرمایه‌گذاری و دارایی‌های ثابت شرکت‌های بیمه بررسی شده است. این متغیرها عبار‌ت‌اند از جریان نقد، درآمدهای عملیاتی بیمه، سود عملیاتی، نسبت بدهی، نرخ رشد درآمدهای حق‌بیمه، تغییرات سود سهام پرداختی و جریان نقد قبل از پرداخت سود سهام. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the investment of insurance companies with an emphasis on dividend policy and cash flows

نویسندگان [English]

  • A.A Afshari
  • B. Ghezelbash

Department of Business Management, Financial Orientation, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

Today, insurance companies, as a financial service institution, along with banks and other credit institutions, play a significant role in the economic development process of countries by creating economic-social security and creating a suitable platform for investment. In addition to the fact that insurance companies play a significant role in creating economic security and investment development for companies, they also invest according to the nature of their activities. The purpose of this article is to investigate the effect of effective factors on the level of investments with an emphasis on profit sharing policies and cash flows in commercial insurance companies. Eighteen commercial insurance companies active in the insurance industry in 1385-1391 form the statistical community. In this article, the effect of seven selected variables on the level of investment and fixed assets of insurance companies has been investigated. These variables are cash flow, insurance operating income, operating profit, debt ratio, premium income growth rate, changes in dividends paid, and cash flow before dividends are paid. The results of the regression test showed that the profit sharing policy and cash flows have a positive and significant effect on the investment level of insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend Policy
  • Investment Policy
  • Cash Flow
  • Liability Ratio
  • Insurance Companies

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image