فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حقوق خصوصی، دانشگاه ‌فردوسی‌ مشهد، خراسان، ایران

چکیده

بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در کشورمان اهمیت بسیاری دارد. هم در زمان حکومت قانون قدیم و هم درحال‌حاضر در مورد مبنای مسئولیت بین حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در وضعیت فعلی که ماده ١ قانون بیمه اجباری تنها تکلیف دارنده به بیمه‌نمودن وسیله خود را متذکر شده و به مسئولیت مدنی وی اشاره‌ای نکرده است و همچنین با عنایت به حذف عدم شمول پوشش بیمه در فرض وقوع قوه قاهره در ماده 7 قانون جدید، بیشتر به چشم می‌خورد. با توجه به هدف قانون‌گذار در قانون جدید که حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان بوده و ماده ٢٦ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، می‌توان گفت در قانون جدید با توجه به خطراتی که استفاده از وسیله نقلیه برای مردم در پی داشته است، مبنای مسئولیت دارنده، مسئولیت مطلق است، هر چند که متأسفانه رویه قضایی همچنان از نظریه سنتی تقصیر پیروی می‌کند. روش این پژوهش، تحلیلی- منطقی است و برای جمع‌آوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The basis of civil liability of the policyhplder according to Compulsory insurance of damages caused to third parties due to accidents caused by vehicles in 2015

نویسندگان [English]

  • R. Maboudi Neishabouri
  • M. Haddad Khodaparast

Department of Private Law, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan, Iran

چکیده [English]

Considering the growing number of accidents in our country, it is very important to examine the basis of the civil responsibility of the owner of a motor vehicle. Both during the rule of the old law and now, there is a difference of opinion among jurists regarding the basis of responsibility. This difference of opinion is in the current situation where Article 1 of the Compulsory Insurance Law only mentions the duty of the owner to insure his vehicle and does not mention his civil liability, and also considering the exclusion of insurance coverage in the assumption of the occurrence of Cairo power in Article 7 of the new law. It is more noticeable. Considering the goal of the legislator in the new law, which is more protection for the victims, and Article 26 of the law on dealing with driving violations, it can be said that in the new law, considering the dangers that the use of vehicles has caused for the people, the basis of the responsibility of the holder is absolute responsibility. is, although unfortunately the jurisprudence still follows the traditional theory of fault. The method of this research is logical-analytical and the library method was used to collect information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holder
  • Vehicle
  • Foundation of Civil Liability
  • Compulsory Insurance Code
  • Risk Theory

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image