فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت منابع انسانی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در یک دهه اخیر توجه سازمان‌ها و محققان به مطالعه و به‌کارگیری مدل EFQM افزایش یافته است. این مدل با ارائه یک چهارچوب جامع و غیرتجویزی، امکان خودارزیابی و مقایسه با دیگر رقبا را فراهم می‌آورد. دراین‌میان، فرهنگ سازمانی به‌دلیل در برگرفتن ارزش‌های بنیادین شرکت، نقش مهمی در پذیرش و سهولت اجرای چنین پروژه‌ای ایفا می‌کند. هدف این پژوهش بررسی اثر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازهای مدل تعالی با توجه به نقش تعهد عاطفی کارکنان صنعت بیمه است. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است، به‌طوری‌که تعداد 265 نفر از مدیران ارشد و میانی و کارشناسان ارشد شرکت‌های خصوصی بیمه در سطح شهر تهران به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و پس از جمع‌آوری اطلاعات به کمک پرسش‌نامه، فرضیات پژوهش با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، فرهنگ سازمانی تأثیر معناداری بر توانمندسازهای مدل تعالی داشته است. همچنین نتایج نشان داد، اگرچه تعهد عاطفی کارکنان می‌تواند به‌عنوان میانجی در رابطه بین فرهنگ و توانمندسازهای مدل تعالی اثرگذار باشد، اما تأثیر تعهد عاطفی بر توانمندسازها در سطح نسبتاً پایین قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational culture and enabler of EFQM model emphasizing the role of employee’s affective commitment

نویسندگان [English]

  • F. Karimi Jafari 1
  • M. Haghighi Kafash 2
  • A. Bahrami 3

1 Department of Human Resource Management, Alborz Campus of Tehran University, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Department of Business Management, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the last decade, the attention of organizations and researchers to the study and application of the EFQM model has increased. By providing a comprehensive and non-prescriptive framework, this model provides the possibility of self-evaluation and comparison with other competitors. In the meantime, the organizational culture plays an important role in the acceptance and ease of implementation of such a project due to the inclusion of the company's fundamental values. The purpose of this research is to investigate the effect of organizational culture on the enablers of the excellence model with regard to the role of emotional commitment of insurance industry employees. The research method is descriptive-survey, so that 265 senior and middle managers and senior experts of private insurance companies in the city of Tehran were selected as a statistical sample, and after collecting information with the help of a questionnaire, the hypotheses of the research were determined using the structural equation model method. It was analyzed. The results of the research showed that the organizational culture had a significant effect on the enablers of the excellence model. Also, the results showed that although the emotional commitment of employees can be effective as a mediator in the relationship between culture and enablers of the excellence model, the effect of emotional commitment on enablers has been at a relatively low level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excellence Model
  • Corporate Culture
  • Emotional Commitment
  • Insurance

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image