فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

2 گروه مدیریت اجرایی، مسئول مطالبات درآمد سازمان تأمین اجتماعی، زاهدان، سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

گسترش بیمه از جملۀ راهکارهای دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های مردم‌سالار و مردم‌محور برای نیل به جامعه‌ای سالم با سلامت پایدار است. به‌طوری که با گسترش و تعمیم بیمه‌ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت بر اساس مدل سه‌شاخگی در سه بُعد ساختاری، زمینه‌ای، و رفتاری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی– کمی) با رویکرد اکتشافی است. جامعۀ آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان تأمین اجتماعی زاهدان است که با استفاده از مصاحبه، اطلاعات مربوط جمع‌آوری شد. در این بخش پس از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تِم به تحلیل محتوای مصاحبه پرداخته شد و زیربُعدهای موانع سه‌گانه شناسایی و پس از شناسایی موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی و نرم‌افزار Expert choice، رتبه‌بندی شاخص‌ها انجام شد. نتایج تحلیل سلسله‌مراتبی در این بخش نشان داد که نرخ ناسازگاری این آزمون مقدار 03/0 است و چون کمتر از معیار 1/0 است، بنابراین پایایی ابزار تحقیق تأیید می‌شود. همچنین نتایج تحلیل سلسله‌مراتبی نشان داد که ابعاد زمینه‌ای با وزن 582/0 بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است و ابعاد ساختاری و رفتاری به‌ترتیب وزن‌های 279/0 و 139/0 را داشته‌اند. در بخش کمی نیز تعداد250 پرسشنامه بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج آزمون میانگین یک جامعه نشان داد که همۀ ابعاد موانع رفتاری، زمینه‌ای، و ساختاری از دیدگاه پاسخگویان در پیاده‌سازی نظام بیمۀ سلامت تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing obstacles to the implementation of the health insurance system based on the three-pronged theory (Case study: Zahedan city)

نویسندگان [English]

  • A. Keikha 1
  • M. Sarani 2

1 Department of Educational Information Science and Epistemology, Faculty of Literature and Humanities, Zabol University, Sistan and Baluchestan, Iran

2 Department of Executive Management, Responsible for Income Claims of Social Security Organization, Zahedan, Sistan and Baluchestan, Iran

چکیده [English]

The expansion of insurance is one of the solutions of governments, especially democratic and people-oriented governments, to achieve a healthy society with sustainable health. So that with the expansion and generalization of insurances, all aspects of a person's life in the society are covered by insurance. The purpose of this research is to identify and prioritize the obstacles to the implementation of the health insurance system based on the three-pronged model in three structural, contextual, and behavioral dimensions. The research method of this research is a combination (qualitative-quantitative) with an exploratory approach. The statistical population of the research in the qualitative part includes 30 people from Zahedan's social security experts, and relevant information was collected using interviews. In this section, after the interview, the content of the interview was analyzed using the theme analysis method, and the sub-dimensions of the three obstacles were identified, and after the obstacles were identified, the indicators were ranked using the hierarchical analysis method and Expert choice software. The results of the hierarchical analysis in this section showed that the inconsistency rate of this test is 0.03 and because it is less than the criterion of 0.1, therefore the reliability of the research tool is confirmed. Also, the results of the hierarchical analysis showed that the contextual dimensions with a weight of 0.582 had the highest priority, and the structural and behavioral dimensions had the weights of 0.279 and 0.139, respectively. In the quantitative part, 250 questionnaires were randomly distributed among the employees of Zahedan Social Security Organization. The results of the average test of a community showed that all dimensions of behavioral, contextual, and structural barriers have an effect on the implementation of the health insurance system from the point of view of the respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Barriers
  • Behavioral Barriers
  • Contextual Barriers
  • Health Insurance System

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image