فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

چکیده

داوری یکی از شیوه‌های بارز حل اختلاف در تجارت و صنعت است. اهمیت و نقش داوری، علاوه ‌بر کاهش دعاوی در دادگاه، تسریع در تسویۀ خسارت، رضایتمندی و کاهش آسیب‌های‌ دیگر در صنعت بیمه است. با این ‌حال، صنعت بیمه چندان استفاده‌ای از این راهکار ندارد و در آخرین تحول، به‌ شرح قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (20/2/1395) که فرصت مناسبی برای ظهور بهتر داوری بود، از این امکان استفاده نشد. هرچند ممکن است مراجع مقرر در مواد 29 و 39 آن، با داوری منطبق باشند اما دقت بیشتر، خلاف این امر را نشان می‌دهد زیرا ارزیاب خسارت (موضوع تبصره مادۀ 39) با کارشناسی و هیئت (موضوع مادۀ 29) با نهاد قانونی مستقل، انطباق دارد و بنابراین مشمول قواعد داوری نمی‌شود. مقالۀ حاضر، علاوه ‌بر بررسی مفاهیم مرتبط داوری به تحلیل این مواد می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept and nature of dispute resolutions in the law of compulsory insurance (9 May 2016)

نویسنده [English]

  • A. Khodabakhshi

Department of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran

چکیده [English]

Arbitration is one of the prominent ways of resolving disputes in business and industry. The importance and role of arbitration, in addition to reducing lawsuits in court, is to speed up the settlement of damages, satisfaction and reduce other damages in the insurance industry. However, the insurance industry does not have much use for this solution, and in the latest developments, according to the compulsory insurance law for damages caused to third parties due to accidents caused by vehicles (9/5/2016), which was a good opportunity for the emergence of better arbitration, This possibility was not used. Although it is possible that the authorities stipulated in its articles 29 and 39 are compatible with arbitration, but more accuracy shows the opposite, because the damage assessor (the subject of the note of article 39) is compatible with the expert and the board (the subject of article 29) with the independent legal entity. And therefore is not subject to arbitration rules. In addition to examining the related concepts of arbitration, this article analyzes these materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Arbitration
  • council
  • Damage Assessment Agent
  • Dispute Resolution

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image