فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

شناخت دقیق روابط نمایندگی و حقوق و علایق ذی‌نفعان صنعت بیمه از ملزومات اساسی برای تدوین دقیق و منصفانۀ مقررات و استانداردهای حسابداری است. بر این اساس مراجع تدوین استانداردهای حسابداری ملی و بین‌المللی تلاش کرده‌اند، با شناخت و ترسیم دقیق روابط بین فعالان صنعت بیمه، الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری مالی این بخش مهم را تدوین و ارائه کنند. کمیتۀ تدوین استانداردهای ایران نیز در سال 1385 استاندارد حسابداری شمارۀ 28 را برای فعالیت‌های بیمۀ عمومی منتشر کرده است. در این پژوهش، کفایت الزامات استاندارد حسابداری با ارزیابی تأثیر نحوۀ محاسبۀ عناصر مالی بر دو شاخص «سود» و«توانگری مالی» که به‌ترتیب بیانگر علایق و منافع بیمه‌گران و بیمه‌گذاران به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی صنعت بیمه است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که استاندارد حسابداری شمارۀ 28 تحت عنوان فعالیت‌های بیمۀ عمومی از کفایت لازم برای رعایت و همسوکردن حقوق ذی‌نفعان (بیمه‌گران و بیمه‌گذاران) برخوردار نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

How to identify the elements of financial reports according to standard number 28 and its effect on the mutual rights of the main stakeholders (Insurer and insured) in the insurance industry

نویسندگان [English]

  • A.M. Rahimibaghabrishami 1
  • E. Malekian 1
  • Y. Kamyabi 1
  • A.M. Tehranchian 2

1 Department of Accounting, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Accurate understanding of agency relationships and the rights and interests of insurance industry stakeholders is one of the basic requirements for accurate and fair formulation of accounting regulations and standards. Based on this, the national and international accounting standards authorities have tried to formulate and present appropriate requirements and standards for the financial reporting of this important sector by recognizing and drawing the relationships between insurance industry activists. In 2015, Iran's Standards Development Committee also published Accounting Standard No. 28 for general insurance activities. In this research, the adequacy of accounting standard requirements is evaluated by evaluating the effect of the method of calculating financial elements on the two indicators of "profit" and "financial wealth", which respectively express the interests of insurers and policyholders as the main beneficiaries of the insurance industry. The results of the research show that the accounting standard number 28 under the title of general insurance activities is not sufficient to respect and align the rights of the beneficiaries (insurers and policyholders).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Standard No. 28
  • Insurance Industry Stakeholders’ Rights
  • Solvency
  • Benefit
  • Technical Reserves

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image