فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله یک مدل دینامیکی به منظور شناخت عوامل تأثیرگذار بر تغییر تعداد افراد بیمه‌شده در شرکتهای بیمۀ خدمات درمانی و بررسی سیاستهای مختلف برای بهبود رفتار سیستم به منظور رسیدن به اهداف مطلوب ارائه می‌دهد.لذا همۀ اجزای تشکیل‌دهندۀ یک شرکت بیمه شامل واحدهای سرمایه‌گذاری، واحدهای پرداخت هزینه‌های درمانی، واحد مربوط به سیاستهای تبلیغاتی شرکت، و سایر قسمتهایی که در کنار هم تشکیل‌دهندۀ یک مجموعۀ کامل از شرکت هستند، بررسی شد.با توجه به وجود رابطۀ بازخوردی بین این متغیرها و پیچیدگی مبحث، از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها برای مدل‌سازی سیستم و بررسی سیاستهای مختلف استفاده شده است. برای رسیدن به نتایج دقیق‌تر، به‌عنوان یک نمونۀ موردی، بیمۀ تأمین اجتماعی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از داده‌های سالهای 1380-1390 در مدل، مشخص شد که برخی از پارامترها مانند تغییر در سیاستهای سرمایه‌گذاری و تبلیغات می‌تواند تأثیر زیادی در جذب افراد به شرکت بیمه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of dynamic effective factors on the number of insured persons by system dynamics approach (Case study: Social security insurance)

نویسندگان [English]

  • M. Salehi 1
  • N. Sharif 2
  • M. Safarzade 2
  • M. Khalilinejad 2

1 Department of Industrial Engineering, School of Technology and Engineering, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, Khawaja Nasiruddin Tosi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article presents a dynamic model in order to know the influencing factors on the change in the number of insured people in medical service insurance companies and to examine different policies to improve the behavior of the system in order to achieve the desired goals. Therefore, all the components of an insurance company, including investment units, units for paying medical expenses, the unit related to the company's advertising policies, and other parts that together constitute a complete set of the company, were examined. Due to the existence of a feedback relationship between these variables and the complexity of the subject, the systems dynamics approach has been used to model the system and examine different policies. In order to reach more accurate results, as a case study, Iran's social security insurance has been examined and using the data of 1380-1390 in the model, it was found that some parameters such as changes in investment and advertising policies can have a great effect on attracting People to have an insurance company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems Dynamics
  • Social Security Insurance
  • medical expenses
  • Advertisement Polices

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image