فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایرا

چکیده

قانون «بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ سال 1395» با حذف عبارت «مسئولیت مدنی دارنده» از عنوان قانون و همچنین تکلیف شرکت‌های بیمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده حتی در مقابل حوادث رانندگی بر اثر قوۀ قاهره، شرایط مسئولیت اشخاص مسئول را از قانون بیمه مجزا کرده است. قانون مذکور نوآوری‌های زیادی در زمینۀ تقویت بازدارندگی بیمه مثل بازیافت خسارت، حمایت از بیمه‌گذار از جمله حذف الحاقیه، و حمایت از بیمه‌گران از جمله عدم تکلیف به ارائۀ خدمات بیمه را مقرر کرده است. هرچند قانون‌گذار مقررات مختلفی برای تقویت جنبۀ بازدارندگی وضع کرده است، ولی همان‌طور که حوادث رانندگی نیاز به مقررات ویژه دارد، شرایط و قواعد مربوط به مسئولیت مدنی اشخاص درگیر در حوادث رانندگی نیز نیاز به مقررات ویژه دارد، قانون جدید با حذف مسئولیت دارنده و ارجاع شرایط مسئولیت به قواعد عمومی ممکن است باعث ناکارآمدشدن مقررات بیمه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The most important innovations of the law "Compulsory insurance of damages caused to third parties due to accidents caused by vehicles in 2015"

نویسنده [English]

  • Kh. Ahmadi

Department of Law, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Khuzestan, Iran

چکیده [English]

Law "Compulsory insurance of damages caused to third parties as a result of accidents caused by vehicles in 2015" by removing the phrase "civil liability of the holder" from the title of the law and also the obligation of insurance companies and funds to pay damages to the injured persons even in the face of traffic accidents caused by Cairo authority has separated the conditions of responsibility of responsible persons from the insurance law. The aforementioned law has established many innovations in the field of strengthening insurance deterrence, such as recovery of damage, protection of the insured, including the removal of add-ons, and protection of insurers, including the absence of obligation to provide insurance services. Although the legislator has enacted various regulations to strengthen the aspect of deterrence, just as traffic accidents require special regulations, the conditions and rules related to the civil liability of persons involved in traffic accidents also require special regulations. General liability conditions may make insurance regulations ineffective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obligatory Insurance
  • Holder
  • Damage
  • Vehicle

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image