فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، لرستان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان در شرکت بیمۀ پارسیان انجام شد. روش پژوهش بر مبنای گـردآوری داده‌هـا، توصیفی- پیمایشی انتخاب شد. جامعۀ آماری پژوهش را 260 نفر از کارکنان شرکت بیمۀ پارسیان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، 152 نفر به روش نمونه‌گیری تصافی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های هوش سازمانی آلبرخت (2003)، یادگیری سازمانی نیفه (2001)، و خودتوسعه‌ای کارکنان جورج و سینگ (2009) استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها از طریق آزمون رگرسیون خطی ساده و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSS و AMOS نشان داد که هوش سازمانی و مؤلفه‌های آن (چشم‌انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، به‌کارگیری دانش، و فشار عملکرد) با توجه به نقش تعدیل‌کنندۀ خودتوسعه‌ای کارکنان بر یادگیری سازمانی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of organisational intelligence on organisational learning regarding the moderating role of employees' self-development in Parsian insurance company

نویسنده [English]

  • H. Taheri Goudarzi

Department of Public Administration, Islamic Azad University, Boroujerd Branch, Lorestan, Iran

چکیده [English]

This research was carried out with the aim of explaining the effect of organizational intelligence on organizational learning with regard to the modifying role of employees' self-development in Parsian Insurance Company. The research method was selected based on descriptive-survey data collection. The statistical population of the research was made up of 260 employees of Parsian Insurance Company, of which 152 people were selected as a sample using Cochran's formula. Albrecht's organizational intelligence (2003), Nife's organizational learning (2001), and George and Singh's (2009) employee self-development questionnaires were used to collect data. The results of data analysis through simple linear regression test and structural equation modeling method using SPSS and AMOS software showed that organizational intelligence and its components (strategic perspective, common destiny, willingness to change, morale, unity and agreement, application of knowledge, and pressure performance) due to the modifying role of employees' self-development have an effect on organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organisational Learning
  • Employee' Self-Development
  • Organisational Intelligence
  • Insurance Company

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image