فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکز، ایران

2 گروه اقتصاد، عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

بیمۀ عمر یکی از مهم‌ترین رشته‌های بیمه‌ای است که نقش مؤثری در توسعۀ مالی و در نتیجه رشد اقتصادی دارد. بررسی سیر تاریخی این رشتۀ بیمه، بیانگر این نکته است که بیمۀ عمر جزو اولین بیمه‌‏هایی بوده که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی روند پیشرفت آن با وجود توسعۀ روزافزون انواع بیمه چنان کند بوده که تقریباً از قافلۀ بیمۀ کشور دور مانده است. لذا بنا به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت بیمۀ عمر در کشورهای توسعه‌یافته و ایران بین دوره‌های 1985- 2014 به ‌صورت مقایسه‌ای است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب نشان می‌دهد که در بین متغیر‌های مورد بررسی برای کشور‌های توسعه‌یافته، به‌ترتیب سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم و برای کشور ایران نیز به‌ترتیب امیدبه‌زندگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته (ضریب نفوذ بیمه) داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic-social factors affecting the development of life insurance, a comparative study between Iran and developed countries during the period of 1985-2014: the approach of generalized moments

نویسندگان [English]

  • S. Asadi Gharagoz 1
  • A. Arshadi 2
  • Gh. Haji 3

1 Department of Economics, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Tehran Center Branch, Iran

2 Department of Economics, member of the Academic Board of the Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran

3 Department of Economics, Faculty of Management, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

چکیده [English]

Life insurance is one of the most important fields of insurance that has an effective role in financial development and as a result economic growth. Examining the historical course of this insurance industry shows that life insurance was one of the first insurances that was used in Iran, but its progress has been so slow despite the increasing development of insurance types that it has almost remained far from the country's insurance industry. . Therefore, according to the importance of the subject, the purpose of the current research is to investigate the factors affecting the development of the life insurance industry in developed countries and Iran between the periods of 1985-2014 in a comparative manner. The results of the estimation of the coefficients show that among the variables examined for developed countries, respectively, the education level, urbanization rate, interest rate, and inflation rate, and for the country of Iran, life expectancy, real gross domestic product, education level, urbanization rate, rate Interest and inflation rate have had the greatest impact on the dependent variable (insurance penetration coefficient).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance Penetration Rate
  • Generalized Method of Moments (GMM)
  • Developed Countries

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image