فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامۀ طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین تغییرات عمده‌ای که اخیراً در حوزۀ خدمات مالی به‌وقوع پیوسته است، پیدایش و توسعۀ «بانک- بیمه» است. هدف مقاله این است که در کنار مروری بر مفاهیم پیدایش و توسعۀ «بانک- بیمه» در جهان و ایران، به شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌‌ها و نیز برخی موانع تشکیل آن بپردازد. روش تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتایج، کاربردی است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، روش دلفی و در بخش کمی، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است که جزو روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه‌ای و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبۀ دلفی با استادان دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه‌ای مدل نهایی تحقیق تعیین و نتایج اولویت‌بندی مرتبط با آن استخراج شده است. درنهایت، 9 معیار انگیزه‌زا شناسایی و رتبه‌بندی شدند که در بین آن‌ها، افزایش سودآوری بالاترین و بین‌المللی‌شدن فعالیت‌ها پایین‌ترین اولویت را کسب کرده‌اند. همچنین در این مقاله برخی موانع در شکل‌گیری «بانک- بیمه» شناسایی و معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the motivations of alliance banks and insurance companies to formation the “Banc assurance”

نویسندگان [English]

  • M. Haghighi Kafash
  • H. Dehghanan
  • M. Jalali

Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important major changes that have recently occurred in the field of financial services is the emergence and development of "Bank-Insurance". The purpose of the article is to review the concepts of the emergence and development of "Bank-Insurance" in the world and Iran, to identify and prioritize the motivations and some obstacles to its formation. The research method is descriptive in terms of purpose and practical in terms of results. The research strategy in the qualitative part is the Delphi method and in the quantitative part, the hierarchical analysis process is one of the multi-criteria decision making methods. In this research, first by using primary studies and library sources, and then by using a questionnaire and Delphi interview with university professors and banking and insurance experts, the final research model has been determined and the prioritization results related to it have been extracted. Finally, 9 motivational criteria were identified and ranked, among which, increasing profitability has the highest priority and internationalization of activities has the lowest priority. Also, in this article, some obstacles in the formation of "Bank-Insurance" have been identified and introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synergy
  • Analytical hierarchy process (AHP)
  • Bancassurance
  • Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM)

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image