فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه علوم اقتصادی، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و عوامل مؤثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوار و متغیرهای مربوط به وضعیت درآمد و سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز فرد از آینده (داشتن بیمۀ بازنشستگی و بیمۀ حوادث) و آیندۀ سلامت فرد بر احتمال تقاضای بیمۀ عمر بررسی می‌شود. در مرحلۀ دوم متغیر وابسته در سه گروه بر اساس روش پرداخت حق‌بیمه‌های عمر در خانوارهای بیمه‌شده و بیمه‌نشده تقسیم‌بندی و مدل لوجیت ترتیبی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض خطوط رگرسیون موازی در این مدل، درنهایت از مدل لوجیت تعمیم‌یافته بهره گرفته و به بررسی اثرات نهایی در هر مرحله پرداخته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می‌دهد که متعیرهای سن و شغل­های با ریسک بالا دلالت بر وجود کژگزینی در بازار بیمۀ عمر دارند، اما متغیرهای تحصیلات، مصرف دخانیات، هزینه‌های ورزش و مذهبی، هزینه‌های درمانی و درآمد در جهت کاهش کژگزینی در بازار بیمۀ عمر عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of adverse selection in Iranian life insurance market using logit models

نویسندگان [English]

  • T. Jahed
  • Gh. Emamverdi
  • A. Daghighiasli

Department of Economic Sciences, School of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

The aim of the current research is to investigate the existence of selection bias in Iran's life insurance market using demographic, economic-social information and factors affecting the risk of individuals using household income and expenditure statistics. The process of this research is that first, using the logit model, the effect of independent variables such as age, gender, education, marital status, activity status, household dimensions and variables related to income and investment status and the person's vision of the future (having insurance) Retirement and accident insurance) and the future health of the person is checked on the possibility of applying for life insurance. In the second step, the dependent variable was estimated in three groups based on the method of paying life insurance premiums in insured and uninsured households, segmentation and ordinal logit model, but due to the violation of the assumption of parallel regression lines in this model, in the end, the generalized logit model was used and analyzed. The final effects were discussed at each stage. Examining the coefficients of this model shows that the variables of age and high-risk jobs indicate the presence of selection bias in the life insurance market, but the variables of education, smoking, sports and religious expenses, medical expenses and income work to reduce selection bias in the life insurance market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Asymmetric information
  • Adverse Selection
  • Moral Hazard

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image