فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

اصلی‌ترین موضوعی که پژوهش حاضر با آن مواجه است این است که رابطۀ بین 7 متغیر مالی شرکت‌های فعال در صنعت بیمۀ ایران را با حاشیۀ توانگری آن‌ها مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور متغیرهای «عملکرد سرمایه‌گذاری»، «نسبت نقدینگی»، «حاشیۀ عملیاتی»، «نسبت ترکیبی»، «نسبت خسارت»، «سود بیمه‌گری»، و «اندازۀ شرکت بیمه» را به‌عنوان متغیرهای تبیین‌کنندۀ مالی شرکت‌های بیمه مدنظر و رابطۀ آن‌ها با حاشیۀ توانگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. دورۀ زمانی تحقیق 4 ساله (از سال 1390 لغایت 1393)، و جامعۀ آماری آن همۀ شرکت‌های فعال در صنعت بیمه تعیین شده است. نمونۀ آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری به دست آمده شامل 17 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 68 شرکت- سال است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از روش داده‌های پانلی حاکی از این است که به‌جز «نسبت ترکیبی» سایر متغیرهای مالی رابطۀ معنی‌داری با حاشیۀ توانگری مالی شرکت‌های بیمه دارند. به طوری که نسبت‌های فوق 24/83 درصد از تغییرات حاشیۀ توانگری مالی شرکت‌های بیمه را تبیین می‌کنند. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می‌توان گفت بین توانگری مالی شرکت‌های بیمه با 6 متغیر مالی بررسی‌شده رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between financial solvency and financial variables of insurance companies

نویسندگان [English]

  • A. Motiee
  • A. Esmaeelzadeh
  • A. Jahanshad

Department of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

چکیده [English]

The main issue faced by the current research is to examine the relationship between 7 financial variables of companies active in Iran's insurance industry with their wealth margin. For this purpose, the variables "investment performance", "liquidity ratio", "operating margin", "combined ratio", "loss ratio", "insurance profit", and "insurance company size" as the financial explanatory variables of the considered insurance companies and the relationship They have been examined with the margin of financial prosperity. The time period of the research is 4 years (from 1390 to 1393), and its statistical population is all the companies active in the insurance industry. The statistical sample of the research, which was obtained based on the screening method, includes 17 companies and the number of observations is equal to 68 company-years. The results of the research hypotheses test using the panel data method indicate that, except for the "combined ratio", other financial variables have a significant relationship with the margin of financial prosperity of insurance companies. So that the above ratios explain 83.24% of the changes in the margin of financial prosperity of insurance companies. Therefore, according to the results obtained from this research, it can be said that there is a significant relationship between the financial prosperity of insurance companies and the 6 investigated financial variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Variables
  • Financial Solvency
  • loss ratio
  • Composition Ratio

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image