فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی- مالی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکت­های بیمه با بررسی ادبیات و پیشینۀ پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال و بر اساس دسته‌بندی انجمن حرفه‌ای بیمۀ مرکزی ایران در یکی از 4 دستۀ عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری‌مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحلۀ بعد، از روش دیماتل به منظور تعیین روابط میان معیارها استفاده و در بین خوشه‌ها، خوشۀ عملیاتی به‌عنوان علت اصلی شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل‏ شبکه‏ای، وزن هر یک از عوامل محاسبه شد. با توجه به اینکه در اغلب تحقیقات گذشته رتبه‌بندی شرکت­های بیمه بر اساس نظر خبرگان و برداشت ذهنی آنان انجام شده است، دقت و اعتبار تحلیل­ها و درنتیجه رتبه‌بندی عملکرد شرکت­ها با داده‏های واقعی در برخی موارد ناسازگار است. به منظور غلبه بر این مشکل برای رتبه‌بندی شرکت­های بیمه از شاخص­های کمّی غربال‌شدۀ حاصل از فرایند تحقیق و اطلاعات واقعی سالنامه‌های آماری استفاده شده است. نتایج تحلیل­ها، شرکت­های با بهترین عملکرد را از بین 21 شرکت فعال در سال­های 1391 و 1392 مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An MCDM framework (Enriched PROMETHEE) for performance measurement and ranking of insurance companies

نویسندگان [English]

  • S. Safari 1
  • S. Moradi Doliskani 2
  • H. Reisi Ghorban Abadi 2

1 Department of Industrial Management, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran

2 Department of Business-Financial Management, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this research, to evaluate the performance of insurance companies by reviewing the literature and the background of the research, the effective performance evaluation criteria were identified and then through the opinions of experts, 16 important criteria were screened and based on the classification of the Professional Association of the Central Insurance of Iran in one of the 4 categories of operational, financial, ability Fulfillment of obligations, and customer orientation and customer access to services were included. In the next step, the Dimatel method was used to determine the relationships between the criteria, and among the clusters, the operational cluster was identified as the main cause, and then, using the network analysis process, the weight of each factor was calculated. Considering that in most of the past researches, the rating of insurance companies has been done based on the opinion of experts and their subjective perception, the accuracy and validity of the analyzes and as a result the rating of the companies' performance are incompatible with real data in some cases. In order to overcome this problem, quantitative indicators obtained from the research process and real information of statistical yearbooks have been used to rank insurance companies. The results of the analysis determined the companies with the best performance among the 21 active companies in 2011 and 2012.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance measurement
  • Ranking
  • Insurance Companies
  • Multiple Criteria Decision Making

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image