فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، ایران

2 گروه مدیریت مالی، دانشگاه کارلسروهه، آلمان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با سایر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است. مبنا تحلیل ریسک و بازدهی، با استفاده از مدلی ترکیبی مشتمل بر این دو معیار ارزیابی است. مدل به‌کاررفته برای ارزیابی پرتفوی در این تحقیق (مدل شارپ)، بر مبنای تئوری CAPM است. بدین منظور فرض شده است که اختلاف معناداری بین عملکرد پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و پرتفوی سرمایه‌گذاری سایر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (شاخص مبنا) وجود دارد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار شرکت بیمه و قلمرو زمانی، سال‌های 1381 تا 1388 بوده است. آزمون فرض پژوهش با استفاده از آزمون آماری one sample t-test در نرم‌افزار SPSS، انجام پذیرفت. نتایج به‌دست‌آمده از مقایسه شاخص شارپ محاسبه‌شده برای شرکت‌های مذکور و شاخص مبنا، فرضیه اصلی تحقیق را تأیید می‌کند. لذا ضروری است شرکت‌های بیمه، عملکرد خود را از طریق افزایش بازده و کاهش ریسک بهبود دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the investment portfolio turnovers of Tehran stock market listed companies

نویسندگان [English]

  • N. Sarlak 1
  • A. Safari 2
  • H. Alani 1

1 Department of Accounting, Faculty of Management, University of Qom, Iran

2 Department of Financial Management, University of Karlsruhe, Germany

چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the performance of the investment portfolio of insurance companies admitted to the Tehran Stock Exchange in comparison with other companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The basis of risk and efficiency analysis is using a combined model consisting of these two evaluation criteria. The model used to evaluate the portfolio in this research (Sharp model) is based on CAPM theory. For this purpose, it has been assumed that there is a significant difference between the performance of the investment portfolio of insurance companies and the investment portfolio of other companies admitted to the Tehran Stock Exchange (base index). The statistical population of the research included four insurance companies and the time period was 1381 to 1388. The research hypothesis was tested using one sample t-test in SPSS software.
The results obtained from the comparison of the Sharpe index calculated for the mentioned companies and the base index confirm the main hypothesis of the research. Therefore, it is necessary for insurance companies to improve their performance by increasing efficiency and reducing risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Companies
  • Investment Portfolio
  • Performance Evaluation
  • Risk
  • Sharpe Model
  • CAPM Theory

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image