فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

بیمه عمر از عقود مستحدث رایج در زندگی پر مخاطره معاصر است و علاوه‌بر جنبه تأمینی برای افراد جامعه‌، صبغه سرمایه‌گذاری نیز داشته و نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد جامعه است. برای تصحیح شرعی و فهم احکام حقوقی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد؛ یکی مبنای توقیفی‌بودن عقود و داشتن خاستگاه حقوقی در یک از عقود معهود فقهی و دیگری مبنای عدم‌ توقیفی‌ بودن عقود و سنجیدن آن با عمومات ادله صحت عقود است. بر مبنای دیدگاه عدم‌ توقیفی‌ بودن عقود، بیمه عمر به عنوان عقدی مستقل‌، بر عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه می‌‌شود و در صورت مبرا بودن از موانع صحت عقود‌، می‌‌توانیم حکم به صحت آن بنماییم. برای نیل به این مهم‌، ناگزیر از رفع شبهه‌هایی مانند غرر، تعلیق و ربا در بیمه عمر و ارائه راهکارهایی برای سازگاری بیمه عمر با مبانی فقه امامیه خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legitimacy of life insurance across independent shariah contracts

نویسندگان [English]

  • H.A. Saadi
  • R. Mirzakhani

Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Imam Sadiq (p.b.u.h) University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays Life insurance is a common contract and apart from the security it provides for people, has great investment potentials for the economics. There are two approaches for shariah correction and understanding the legal stance of the life insurance contracts. One is the determination basis of contracts and having a legal place in the jurisprudential contracts and the other is the non-determination basis of contracts and the evaluations using general reasoning. Based on non-determination point of view, when life insurance as an independent contract is compared in general and free from conflicts, we may consider it permissible. To achieve this aim, we should solve problems like ambiguity (Gharar), dependence (Taligh) and usury (Riba) in life insurance and if it is free of conflicts then we may consider it permissible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Life Insurance
  • Jurisprudence
  • Non-determination
  • Ambiguity

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image