فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر، مازندران، ایران

چکیده

یکی از مباحث مهم در بازارهای سرمایه، نااطمینانی، افت‌وخیزها، و نوسانات بازدهی است. از آنجایی که این نوسانات می‌تواند منجر به افزایش نااطمینانی و درنهایت ورشکستگی و خروج شرکت از بازارسرمایه شود، بحث انتخاب سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری، نگرانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در این تحقیق به تعیین ترکیب بهینۀ پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1388- 1392 پرداخته شده است. برای انتخاب ترکیب بهینۀ پرتفوی سرمایه‌گذاری از مدل تک شاخصی شارپ که یکی از کاراترین مدل‌ها برای انتخاب پرتفوی بهینه است، استفاده شده است. این تحقیق از نوع تحلیلی– توصیفی است، و به منظور تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع تحقیق از روش کتابخانه‌ای و مطالعۀ کتب و مقالات فارسی و لاتین استفاده شده است. همچنین برای برآورد مدل نیز از آمار صورت‌های مالی این شرکت بیمه استفاده شد. برای برآورد و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج نشان داد که از میان 33 شرکت حاضر در پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت، 19 شرکت بیشترین سهم را در ترکیب دارند. در ادامه به منظور تعیین تناوب معنی‌دار بین ترکیب فعلی و بهینۀ پرتفوی شرکت از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شده است. بر این ‌اساس 19 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین ترکیب فعلی و بهینۀ این شرکت بیمه در شرکت‌های مختلف وجود دارد. در نهایت، درصد سهم هر یک از 19 شرکت در ترکیب پرتفوی جدید تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An insurance companies' investment portfolio optimization using sharpe approach

نویسندگان [English]

  • S.Sh. Varedi
  • M. Tabari
  • F. Faghih Aliabadi

Department of Public Administration, Finance major, Qaemshahr Islamic Azad University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

One of the important issues in capital markets is uncertainty, ups and downs, and yield fluctuations. Since these fluctuations can lead to an increase in uncertainty and ultimately bankruptcy and the exit of the company from the capital market, the discussion of choosing the optimal investment portfolio reduces the concern about the future of investment. In this research, the optimal composition of the investment portfolio of an insurance company in the Tehran Stock Exchange in the years 1388-1392 has been determined. To choose the optimal combination of the investment portfolio, Sharp's single-index model, which is one of the most efficient models for choosing the optimal portfolio, has been used. This research is analytical-descriptive, and in order to compile the theoretical foundations and basic concepts of the research subject, the library method and the study of Persian and Latin books and articles have been used. Also, the statistics of the financial statements of this insurance company were used to estimate the model. SPSS19 software was used to estimate and analyze the data. The results showed that among the 33 companies present in the investment portfolio of this company, 19 companies have the largest share in the composition. In the following, in order to determine the significant frequency between the current and the optimal combination of the company's portfolio, the one-sample t-test has been used. Based on this, 19 hypotheses were examined. The results showed that there is a significant difference between the current and the optimal combination of this insurance company in different companies. Finally, the share percentage of each of the 19 companies in the composition of the new portfolio was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio optimization
  • Dana Insurance Company
  • Sharp model
  • risk
  • return

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image