فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

3 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخچی، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

اقسام خسارات قابل مطالبه و نحوۀ جبران، از موضوعاتی است که کنوانسیون‌های مسئولیت هسته‌ای به آن‌ها پرداخته‌اند. تأمین تضامین مالی مناسب به‌عنوان یکی از اصول مسئولیت مدنی هسته‌ای مهم‌ترین شیوۀ جبران خسارت است. اقبال کشورها به بیمه موجب شده است تا در کنوانسیون‌ها مقرراتی در این زمینه وضع شود. بیمه فقط خساراتی را تحت پوشش قرار می‌دهد که در کنوانسیون‌های مربوطه احصاء شده‌اند. در کنوانسیون‌های متقدم صدمات جانی و مالی و در کنوانسیون‌های متأخر عناوین جدیدی از خسارات هسته‌ای مانند عدم‌النفع و ضررهای اقتصادی محض قابل مطالبه دانسته شده است. در حقوق ایران به نظر می‌رسد از عمومات قواعد ضمان مانند لاضرر بتوان خسارات اقتصادی محض را قابل جبران دانست. متصدیان تأسیسات هسته‌ای براساس کنوانسیون‌ها یا قوانین داخلی، دارای مسئولیت محدودند؛ لیکن ایران قانون خاصی در زمینۀ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای ندارد و عضو هیچ‌کدام از کنوانسیون‌ها نیز نیست؛ لذا فقط طبق قواعد عمومی مسئولیت می‌توان عمل کرد که البته میزان مسئولیت نامحدود است؛ لذا تدوین قانون خاص و یا عضویت در کنوانسیون‌های مرتبط برای بهره‌مندی از امکانات بیمه‌ای ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nuclear liability insurance and its coverage

نویسندگان [English]

  • A. Shamshiri 1
  • Gh. Hajinoori 2
  • R. Sokoti Nasimi 2
  • A. Nojavan 3

1 Department of Private Law, Islamic Azad University, East Azarbaijan Science and Research Unit, Iran

2 Department of Private Law, Tabriz University, East Azarbaijan, Iran

3 Department of Private Law, Islamic Azad University, Ilkhchi branch, East Azarbaijan, Iran

چکیده [English]

The types of damages that can be claimed and the way of compensation are among the issues that are dealt with by the nuclear liability conventions. Providing appropriate financial guarantees as one of the principles of nuclear civil liability is the most important method of compensation. The interest of countries in insurance has caused regulations in this field to be established in the conventions. Insurance only covers damages that are listed in the relevant conventions. In earlier conventions, personal and financial damages and in later conventions, new categories of nuclear damages such as loss of profit and pure economic losses have been considered claimable. In Iranian law, it seems that pure economic losses can be considered compensable from the generality of warranty rules such as harmlessness. Operators of nuclear facilities have limited liability based on conventions or domestic laws; But Iran does not have a special law in the field of civil liability caused by nuclear accidents, and it is not a member of any of the conventions; Therefore, it is possible to act only according to the general rules of responsibility, which, of course, the amount of responsibility is unlimited; Therefore, it is necessary to formulate a special law or to be a member of related conventions to benefit from insurance facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Nuclear Damages
  • Loss of Profit
  • Pure economic Damage
  • Causes of Immunity

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image