فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

یکی از روش­های مهم پیاده‌سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوشش­های بیمه‌ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه‌های مهم رضایت مشتریان این خدمات است. از طرفی یکی از مفاهیمی که برای مطالعۀ عکس‌العمل مشتریان نسبت به قیمت به کار می‌رود، تمایل به پرداخت آن­هاست. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به رضایت قیمتی از پرسشنامۀ استاندارد ماتزلر و برای استخراج تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران از روش ارزیابی مشروط به صورت کارت پرداخت استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش، بیمه‌گذاران درمان تکمیلی در شرکت بیمۀ ایران در شهر تهران با 383 پرسشنامه هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای تمدید بیمۀ درمان تکمیلی 14/46462 تومان (با انحراف معیار 536/19149) به ازای هر نفر و در هر ماه است. مدل­بندی معادلات ساختاری و روش کمترین توان­های دوم جزئی با نرم‌افزار Smart PLS برای تحلیل داده­ها به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که رضایت قیمتی به میزان 4/84 درصد از تغییرات تمایل به پرداخت را تبیین می‌کند و در بین ابعاد رضایت قیمتی، نسبت قیمت کیفیت بیشترین تأثیر و اعتمادپذیری قیمت کمترین تأثیر را بر تمایل به پرداخت بیمه‌گذاران دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the price satisfaction and willingness to pay of insurance policyholders for supplementary treatment insurance (Case study: An insurance company)

نویسندگان [English]

  • M. Nazari
  • M.J. Asharipour

Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the important methods of implementing and expanding the level of health and treatment in the society is the use of supplementary treatment insurance coverage. Price satisfaction is one of the important aspects of customer satisfaction of these services. On the other hand, one of the concepts that is used to study customers' reaction to price is their willingness to pay. In this research, Matzler's standard questionnaire was used to collect data related to price satisfaction, and the conditional evaluation method in the form of a payment card was used to extract the willingness to pay of insurance policy holders. The statistical population of the research is complementary treatment insurance policyholders in Iran Insurance Company in Tehran with 383 questionnaires. The average willingness of people to pay for the extension of supplementary treatment insurance is 14.46462 Tomans (with a standard deviation of 19149.536) per person and per month. Structural equation modeling and partial least squares method with Smart PLS software were used for data analysis. The results indicate that price satisfaction explains 84.4% of the changes in willingness to pay, and among the dimensions of price satisfaction, price-quality ratio has the greatest effect and price reliability has the least effect on the willingness to pay of policyholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Satisfaction
  • Willingness to Pay
  • Complementary Health Insurance
  • Contingent Valuation Method
  • Partial Least Squares Method

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image