فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

احتمال ورشکستگی برای شرکت­های بیمه، عاملی کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق با به کار بردن روش تقریب تیمز، احتمال ورشکستگی نهایی پرتفوی بیمه­های شخص ثالث یک شرکت بیمۀ ایرانی برآورد شد. به همین منظور، ابتدا با بهره­گیری از داده‌های خسارتی تعدیل­شده برحسب تورم سال­های 1386 تا 1392، تابع مازاد پرتفوی شرکت به­عنوان یک فرایند تصادفی پواسون مرکب مدل­سازی شده است. بر طبق مطالعات، بهترین توزیع برای مدل­سازی توزیع شدت خسارت، از بین توزیع­های مختلف بررسی­شده، توزیع گاماست. سپس ضریب تعدیل به­عنوان یک پارامتر مهم ورودی تقریب تیمز با استفاده از الگوریتم دکر برآورد شده است. درنهایت، احتمال ورشکستگی با استفاده از تقریب تیمز تحت سناریوهای مختلف در خصوص مقدار مازاد اولیه برآورد شده است. نتایج تحقیق مؤید احتمال نسبتاً بالای ورشکستگی نهایی شرکت است که نشان­دهندۀ لزوم اتخاذ سیاست­های مدیریتی به منظور کاهش این احتمال است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ruin probability calculation for insurance companies via Tijms approximation

نویسندگان [English]

  • S. Bajalan
  • M. Namdar

Department of Finance, Faculty of Management, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

The possibility of bankruptcy for insurance companies is a key factor that should be considered. In this research, by using the Thames approximation method, the final bankruptcy probability of the third party insurance portfolio of an Iranian insurance company was estimated. For this purpose, first, by using the loss data adjusted according to inflation from 2016 to 2018, the surplus function of the company's portfolio has been modeled as a compound Poisson stochastic process. According to the studies, the best distribution for modeling the distribution of damage intensity, among the different distributions investigated, is the Gamma distribution. Then, the adjustment coefficient is estimated as an important input parameter of Thames approximation using Decker's algorithm. Finally, the probability of bankruptcy has been estimated using the Thames approximation under different scenarios regarding the amount of initial surplus. The results of the research confirm the relatively high probability of the final bankruptcy of the company, which indicates the need to adopt management policies in order to reduce this probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tijms Approximation
  • Compound Poisson process
  • Cramer’s Asymptotic Ruin Formula
  • Ruin

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image