فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه علوم تصمیم و مهندسی دانش، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

شرکت­های بازار بیمه زمانی می‌توانند در رقابت موفق­تر عمل کنند که برای تعیین استراتژی مناسب برای افزایش سهم بیمه در کل فعالیت­های اقتصادی، علاوه بر درنظرگرفتن توانمندی­های داخلی، رفتارهای متقابل و استراتژی­های رقبا را نیز به­دقت در نظر داشته باشند. یک رویکرد کارا برای تحلیل رفتار متقابل رقبا و تصمیم­گیری بر مبنای آن، نظریۀ بازی است. در این پژوهش به کمک نظریۀ بازی به مدل‌سازی بازار صنعت بیمه با هدف افزایش سهم بازار پرداخته شده است. به این منظور رقابت بین سه شرکت بیمۀ خصوصی با هدف حداکثرسازی سه معیار پرتفو، سود، و درآمد (مجموع درآمدهایی که در سرفصل درآمد سرمایه‌گذاری­ها، در صورت­های مالی شرکت­های بیمه، شناسایی و وصول شده است) مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نظریۀ بازی­ها مدل‌سازی شده است. نتیجۀ حاصل از به کارگیری نظریۀ بازی­ها، نشان­دهندۀ‌ راه‌حل پارتو است. در این رقابت، هم با تأکید بر مطلوبیت از دست‌ رفتۀ هر شرکت و هم با تأکید بر مجموع مطلوبیت­های از دست ‌رفتۀ همۀ شرکت­ها، نتیجۀ‌ واحدی به دست آمده است. شرکت­های بیمه می­توانند برای تعیین بهترین استراتژی خود برای حضور موفق در بازار و افزایش سهم بازار خود در رقابت با سایر رقبا، از رویکرد ارائه­شده در این تحقیق بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A multi-criteria game theory model for increasing the market share of companies in the insurance industry

نویسندگان [English]

  • S.A.R. Abtahi
  • Y. Rashnavadi
  • A. Rezamand Chaleshtori

Department of Decision Sciences and Knowledge Engineering, School of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Companies in the insurance market can be more successful in the competition when they carefully consider the mutual behaviors and strategies of competitors in order to determine the appropriate strategy for increasing the share of insurance in all economic activities, in addition to considering internal capabilities. An effective approach for analyzing the mutual behavior of competitors and making decisions based on it is game theory. In this research, with the help of game theory, insurance industry market modeling has been done with the aim of increasing the market share. For this purpose, the competition between three private insurance companies with the aim of maximizing the three criteria of portfolio, profit, and income (the total income that is recognized and collected in the heading of investment income, in the financial statements of insurance companies) has been investigated and using the theory Games are modeled. The result of applying the theory of games shows the Pareto solution. In this competition, both by emphasizing the lost utility of each company and by emphasizing the total lost utility of all companies, a single result has been obtained. Insurance companies can use the approach presented in this research to determine their best strategy for successful presence in the market and increase their market share in competition with other competitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Competitive Market
  • Market Share
  • Game Theory
  • Cooperative Game
  • Game Equilibrium

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image