فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

2 گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه اقتصاد نفت و گاز، بازارها و مالیه، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامۀ طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مطالعات متعددی در خصوص رابطۀ بین بیمۀ زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرش­های اقتصادی مرسوم و در چارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته است، ولی کمتر به جنبه‌های توسعه‌ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می‌کوشد تا اثرات توسعه‌ای بیمۀ زندگی را از منظر سرمایۀ اجتماعی تبیین و تحلیل کند. برای این منظور روابط علی بین سرانۀ بیمۀ زندگی و سرمایۀ اجتماعی برای دو گروه منتخب از کشورهای توسعه­یافته و درحال­توسعه با استفاده از الگوریتم تکاملی و غیرخطی GMDH در چارچوب ساختار شبکۀ عصبی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که یک علیت غیرخطی دوطرفه بین سرمایۀ اجتماعی و سرانۀ بیمۀ زندگی در کشورهای توسعه­یافته وجود دارد، در حالی که، علیتی یکطرفه از سرانۀ بیمۀ زندگی به سرمایۀ اجتماعی در کشورهای منتخب درحال­توسعه برقرار است. لذا، سرانۀ بیمۀ زندگی تأثیر به مراتب قوی­تری بر سرمایۀ اجتماعی برای هر دو گروه کشورها دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developmental effects of life insurance from the perspective of social capital viewpoint

نویسندگان [English]

  • H. Zobeiri 1
  • M. Motevaseli 2
  • M. Ahrari 3

1 Department of Economics, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran

3 Department of Oil and Gas Economics, Markets and Finance, School of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Several studies have been conducted on the relationship between life insurance and economic growth, based on conventional economic attitudes and in the framework of macro models of economic growth, but less attention has been paid to its development aspects. The present research tries to explain and analyze the developmental effects of life insurance from the perspective of social capital. For this purpose, the causal relationships between per capita life insurance and social capital for two selected groups of developed and developing countries have been investigated using the evolutionary and non-linear GMDH algorithm in the framework of neural network structure. The results of this research show that there is a two-way non-linear causality between social capital and life insurance per capita in developed countries, while there is a one-way causality from life insurance per capita to social capital in selected developing countries. Therefore, per capita life insurance has a much stronger effect on social capital for both groups of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Life Insurance
  • Social Capital
  • Nonlinear Causality
  • GMDH

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image