فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شناسایی مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مباحث نوین حقوق مسئولیت محسوب می‌شود، به همین دلیل با دشواری‌های زیادی روبروست. در این مقاله، پس از دسته‌بندی بلایای طبیعی از حیث قابلیت یا عدم‌قابلیت بیمه آنها، با تأکید بر بیمه‌پذیری بسیاری از حوادث طبیعی، بر این موضوع تأکید می‌شود که چگونه می‌توان از اصول حاکم بر بیمه برای پیشگیری از حوادث طبیعی بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of principles and rules of insurance law in proving tort for natural hazards

نویسنده [English]

  • Kh. Ahmadi

Department of Private Law, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Identifying civil liability for natural disasters for real and legal persons is considered one of the new topics of liability law, therefore it faces many difficulties. In this article, after categorizing natural disasters in terms of their insurability or insurability, emphasizing the insurable nature of many natural disasters, it is emphasized how the principles governing insurance can be used to prevent natural disasters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurability
  • Natural Hazards
  • Civil liability
  • Principles of Insurance Law

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image