فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

از عوامل اثرگذار بر خلاقیت و نوآوری، رهبری است. رهبران تحول‌آفرین در پی راه‌های جدید انجام‌دادن کار، فرصت­های تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدف­های سازمان هستند.
پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت و نوآوری سازمانی در شرکت­های خصوصی بیمه در ایران انجام شده است. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسش‌نامه استفاده شده و نمونه­گیری به روش تصادفی طبقه­بندی‌شده انجام گرفته است. در این تحقیق، برای پاسخ به سؤالات پرسش‌نامه خلاقیت و نوآوری سازمانی، 138 نفر از مدیران ارشد شرکت­های خصوصی بیمه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه 300 نفری کارمندان نیز در تکمیل پرسش‌نامه رهبری تحول‌آفرین مشارکت داشتند. از روش تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و مدل معادلات ساختاری (SEM) بر پایه نرم­افزار لیزرل برای ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد. یافته­ها باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه­ها، حاکی از آن است که رهبری تحول‌آفرین با نوآوری سازمانی رابطه دارد و متغیر خلاقیت سازمانی در این میان نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between transformational leadership and organizational creativity and innovation in private insurance companies in Iran

نویسندگان [English]

  • N. Mazloomi
  • V. Nasehifar
  • G. Ehsan Far

Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the factors influencing creativity and innovation is leadership. Transformational leaders are looking for new ways of doing work, new opportunities and empowering employees to achieve the goals of the organization. The current research was also conducted with the aim of investigating the relationship between transformational leadership and organizational creativity and innovation in private insurance companies in Iran. To collect data, two questionnaires were used and sampling was done by stratified random method. In this research, 138 senior managers of private insurance companies were selected as a statistical sample to answer the questions of organizational creativity and innovation questionnaire. A sample of 300 employees also participated in completing the transformational leadership questionnaire. Confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation model (SEM) based on Lisrel software were used to evaluate the structural model. According to the results obtained from the hypothesis test, the findings indicate that transformational leadership is related to organizational innovation and the variable of organizational creativity plays a mediating role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Organizational Creativity
  • Organizational Innovation
  • Insurance Industry
  • Structural Equation Modeling

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image