فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی یک شرکت بیمه در سه حیطة استاندارد شغلی، توانمندسازی و حل مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی استاندارد مهارت اجرا گردیده است. جامعة آماری، شامل کلیة شاغلین در شرکت بیمه مورد بررسی در سال 1389 است. نمونة آماری برابر با 210 نفر از شاغلین است. پرسش‌نامه‌های استاندارد مهارت، ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات است. پس از تحلیل و بررسی ویژگی شغل‌ها، به تدوین شایستگی‌های شغلی، متناسب با شرح وظایف آنها در حیطة قابلیت متناسب با آن شایستگی  پرداخته شد و پس از آن جهت بررسی شایستگی‌های کارکنان، به تدوین نیازهای آموزشی و شغلی آنها پرداخته شد. پس از بررسی نیازهای برآمده و تطبیق آنها با مدل نیازسنجی استاندارد مهارت (SS) به دسته‌بندی نیازها در 3 حیطه کلی نیازهای حل مسئله، نیازهای توانمندساز و نیازهای استاندارد شغلی پرداخته شد. از نتایج پژوهش، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که نیازهای استاندارد شغلی، بیش از 70% نیازهای کارکنان را شامل می‌شود که این امر حاکی از این است که کارکنان در نیازهای استاندارد شغلی و همسان‌سازی کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی خود با استانداردهای بین‌المللی مشکل دارند و دلیل اصلی این مسئله عدم‌همبستگی بین شغل و شاغل و نداشتن مهارت‌های مرتبط با شغل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the needs and analyzing the training gap of the employees of an insurance company and formulating their training needs based on the skill standard model

نویسندگان [English]

  • K. Fathi Vajargah
  • A. Khorasani
  • H. Dousti

Department of Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The current research was carried out with the aim of identifying the educational needs of an insurance company in the three areas of job standards, empowerment and problem solving using the skill standard needs assessment model. The statistical population includes all employees in the insurance company investigated in 2009. The statistical sample is equal to 210 employees. Standardized skill questionnaires are the main data collection tool. After analyzing and examining the characteristics of the jobs, job qualifications were compiled according to the description of their duties in the field of competence corresponding to that qualification, and after that, in order to examine the qualifications of the employees, their educational and job needs were compiled. After examining the emerging needs and matching them with the standard skills needs assessment model (SS), the needs were categorized into 3 general areas: problem solving needs, empowering needs, and job standard needs. From the results of the research, it can be concluded that the needs of the job standard include more than 70% of the needs of the employees, which indicates that the employees have problems in the needs of the job standard and assimilating their lack of knowledge, skills and attitudes with the international standards. The main reason for this problem is the lack of correlation between the job and the employee and the lack of skills related to the job.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Models
  • Need Assessment
  • Standard Skill Model
  • Occupational Competency

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image