فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در صنعت بیمه به‌منظور تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای، به بیمة الکترونیکی تعبیر می‌شود که نه تنها برقراری آن باعث کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌های بیمه می‌شود، بلکه استفاده از آن این امکان را برای شرکت‌ها به‌وجودمی‌آورد که با برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از افراد از طریق وب‌سایت، بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند. اعتقاد بر این است که اعتماد، کلید اصلی ارتباط با مشتری است. در نتیجه اعتماد آنلاین مشتریان به این نحوة خدمت‌رسانی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر استفاده آنها از این نوع خدمات است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل کوربیت سعی بر آن شد تا علاوه‌بر بررسی تأثیرگذاربودن اعتماد بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات الکترونیکی شرکت‌های بیمه، عوامل مؤثر بر اعتماد آنلاین نیز مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب رگرسیون استانداردشده و آزمون t-student، وجود رابطة قوی بین اعتماد درک‌شده و استفاده از خدمات الکترونیک را نشان می‌دهد. از آزمون فرضیات پژوهش این نتیجه نیز به‌دست‌آمد که قابلیت فنی درک‌شده، بازارگرایی درک‌شده، کیفیت وب‌سایت درک‌شده و ریسک درک‌شده به ترتیب بر اعتمادی که بیمه‌گذاران پس از مراجعه به وب‌سایت شرکت‌های بیمه درک می‌کنند، اثر گذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of online trust on insurance policyholders' use of insurance companies' electronic services

نویسندگان [English]

  • M. Haghighi Kafash
  • N. Mazloomi
  • S.I. Akhavi Rad

Department of Business Management, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The use of the Internet and information technology in the insurance industry for the purpose of producing and distributing insurance services is interpreted as electronic insurance, which not only creates a competitive advantage for insurance companies, but also makes it possible for companies to communicate with the number of More people can attract more customers through the website. It is believed that trust is the key to customer relationship. As a result, the online trust of customers in this way of service is one of the influencing factors on their use of this type of service. In this research, using the Corbit model, an attempt was made to investigate the influence of trust on the use of insurance companies' electronic services by insurance policyholders, as well as the factors affecting online trust. The results of data analysis using standardized regression coefficient and t-student test show a strong relationship between perceived trust and the use of electronic services. From the research hypothesis test, it was also found that perceived technical ability, perceived market orientation, perceived website quality, and perceived risk respectively have an effect on the trust that policyholders perceive after visiting the website of insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • On-line Confidence
  • Electronic Services
  • Insurance Companies' Websites

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image