فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، کرمانشاه، ایران

چکیده

بیمه از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی است که نقش بسزایی در کاهش ریسک و تأمین امنیت مالی و ذهنی و درنهایت ایجاد بسترهای لازم برای توسعة اقتصادی کشور دارد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران، طی سال‌های (1388 - 1358) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمة عمر در ایران تابعی از درآمد سرانة واقعی، نرخ پس‌انداز، نرخ تورم و نرخ باسوادی درنظرگرفته‌شده‌است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی مدل خودبازگشت ‌برداری استفاده شده است و براساس نتایج به‌دست‌آمده، متغیرهای درآمد سرانه و نرخ پس‌انداز با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی‌دار و مثبتی دارند. متغیر نرخ تورم با تقاضای بیمة عمر رابطه معنی‌دار و منفی دارد. اما بین متغیر نرخ باسوادی و تقاضای بیمة عمر رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors influencing life insurance demand in Iran

نویسندگان [English]

  • E. Abasi 1
  • S. Derakhshideh 2

1 Department of Economics, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Department of Economics, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Insurance is one of the most important elements which has an important role in decreasing the risk and ensuring financial and mental security and finally, creating required infrastructures for countries economic development. This study mainly tries to investigate factors affecting demand for life insurance during 1980-1990 in Iran. Factors taken into account are assumed to be a function of such variables as real per capita income, inflation rate (consumer price index), saving rate and literacy rate on the one hand, and demand for life insurance on the other. The Model used in estimation is econometric (VAR). Our results show that variables such as per capita income and saving rate have a positive and significant relationship with the demand for life insurance. However, the consumer price index is negatively and significantly related to the demand for life insurance and also there is no significant relationship between literacy rate and the life insurance demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • VAR
  • Saving Rate
  • Per Capita Income

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image