فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: برندها همواره تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی هستند که در ارتقای ارزش آنها نقش اساسی ایفا می‌‌کنند. عوامل رفتاری کارکنان سطوح مختلف از عالی تا عملیاتی از جمله عوامل درون‌‌سازمانی محسوب می‌‌شوند که بر ارزش برند تأثیر دارند. زیرا اگر رفتارها مثبت باشند، منجر به ارتقای ارزش برند؛ اما اگر منفی و انحرافی باشند، برای شرکت‌‌ها در محیط بسیار رقابتی، به‌‌ویژه بنگاه‌‌های اقتصادی دولتی تهدید محسوب می‌‌شوند؛ در چنین شرایطی به‌کارگیری‌‌ اقداماتی در راستای کنترل و کاهش رفتارهای انحرافی ضروری به ‌‌نظر می‌ر‌‌سید. بنابراین هدف پژوهش، طراحی مدل ارتقای ارزش برند بیمة ایران‌‌ به‌‌عنوان یکی از بنگاه‌‌های اقتصادیِ دولتی از طریق کاربست اقدامات مختلف در نظر گرفته شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی-کاربردی و به‌لحاظ روش، آمیخته است. جامعة آماری پژوهش تمامی خبرگان اعم از مدیران رده بالا، سرپرستان شعب و نمایندگی‌‌های بیمة ایران‌‌ در استان‌‌های شمالی کشور از جمله گیلان، مازندران و گلستان در نظر گرفته شد. در بخش کیفی، از روش کیفی فراترکیب و روش هفت‌مرحله‌‌ای سندلوسکی و همکاران (2007) به‌منظور احصای اقدامات مؤثر بهره گرفته شد؛ سپس به‌منظور تعیین مؤثرترین اقدامات از دیدگاه خبرگان بیمة ایران‌‌ از روش دومرحله‌‌ای دلفی فازی استفاده شد. در بخش کمّی نیز به‌منظور اعتبارسنجی و آزمون مدل از روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شد. حجم نمونه در بخش دلفی فازی 30 نفر خبره بود و در بخش کمّی، 340 پرسش‌نامه به روش نمونه‌‌گیری غیراحتمالی سهمیه‌‌ای بین کارشناسان بیمة سه استان شمالی توزیع شد.  
یافته‌ها: ابتدا با بهره‌‌گیری از روش کیفی فراترکیب، اقدامات مؤثر برای کنترل و کاهش رفتارهای انحرافی احصا و با روش تحلیل مضمون 51 اقدام در 4 دسته کدگذاری شد؛ سپس با روش دلفی فازی و توزیع فرم‌‌های نظرسنجی بین 30 نفر از خبرگان بیمة ایران‌‌ در 3 استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان، 39 اقدام با اعداد قطعی بالای 7/0 در 4 دسته نهایی و مدل ساختاری برای بررسی تأثیر اقدامات بر ارزش برند طراحی شد. در بخش کمی، پرسش‌نامه‌‌ای حاوی 51 سؤال به روش نمونه‌‌گیری سهمیه‌‌ای بین 340 نفر از کارکنان شعب و نمایندگی‌‌های بیمة ایران‌‌ در سه استان توزیع و گردآوری شد. نتایج برازش مدل ساختاری نشان داد که مدل با شاخص نیکویی برازش معادل 52/0، از برازش قوی برخوردار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اقدامات ساختاری و سازمانی با ضریب مسیر 79/0 بیشترین تأثیر را بر ارزش برند دارند.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش مشخص شد که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌های مدیران بنگاه‌‌های اقتصادی دولتی در بازار به‌شدت رقابتی، کاربست اقداماتی مؤثر در راستای کنترل و کاهش انحرافی کارکنان است تا در محدودة منطقی و سازنده‌‌ای قرار گیرند، در غیر این صورت، اعتبار و ارزش برندشان خدشه‌‌دار می‌‌شود. بنابراین برای کنترل و کاهش این‌گونه رفتارهای مخرب باید پیشنهادهای پژوهش مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for improving the brand value of Iran insurance company based on effective actions to control and decrease destructive deviant behaviors of employees using a mixed method

نویسندگان [English]

  • M. Forouz Shahrestani
  • H. Doroudi
  • F. Hajialiakbari

Department of Management, Faculty of Humanities, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Brands are always influenced by internal and external factors that play a fundamental role in enhancing their value. Behavioral factors of employees at different levels, from high to operational, are considered organizational factors that have an impact on brand value. If these behaviors are positive, they lead to the promotion of brand value, but if they are negative and deviant, they are considered a threat to companies in a very competitive environment, especially public economic enterprises. Accordingly, it seems necessary to take efficient action to control and reduce deviant behaviors.
METHODS: The current research is mixed in terms of exploratory-applied purpose and in terms of method. The statistical population of the research included all experts, including high-level managers, branch supervisors, and Iran Insurance Agencies in the northern provinces of the country, including Guilan, Mazandaran, and Golestan. In the qualitative part, the meta-synthesis qualitative method was used to collect the effective actions. Then, in order to determine the most effective actions from the point of view of Iran insurance experts, two-stage Delphi-fuzzy method was used. In the quantitative section, partial least squares method was used to validate and test the model. The sample size in the Delphi-fuzzy section was 30 experts, and in the quantitative section, 340 questionnaires were distributed among insurance personnel in 3 northern provinces by non-probability quota sampling method.
FINDINGS: First, using the meta-synthesis qualitative method, effective actions to control and reduce deviant behaviors were counted and 51 actions were coded in 4 categories with thematic analysis method; Then, with the Delphi-Fuzzy technique and distribution of survey forms among 30 Iran insurance experts in the 3 northern provinces, 39 actions with definite numbers above 0.7. In the final 4 categories and a structural model to investigate the effect of the actions on the brand value was designed. In the quantitative part, a questionnaire containing 51 questions was distributed among 240 employees of the Iranian insurance branches and agencies in 3 provinces by quota sampling method. The structural model fitting results showed that the model has a strong fit with a goodness of fit index equal to 0.52. Also, the results of the path analysis showed that structural and organizational actions with a path coefficient of 0.79 have the greatest effect on brand value.
CONCLUSION: In this research, it was found that one of the most important concerns of the managers of state-owned economic enterprises in the highly competitive market is the use of effective actions to control and reduce employee deviance so that they are within a logical and constructive range, otherwise, the value of their brands will be damaged. Therefore, to control and reduce such destructive behaviors, research proposals should be considered. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Theories
  • Deviant Behaviors
  • Brand Value
  • Effective Actions
  • Iran Insurance Co
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image