فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کسب‌وکار، مؤسسة آموزش عالی مدیریت صنعتی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه به‌عنوان یکی از زیر ساخت‌های امنیت روانی و آرامش جامعه می‌تواند در توسعة اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. به‌منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در بین اقشار گوناگون مردم و پیرو آن توسعة صنعت بیمه کشور، همچنین رونق چرخة اقتصادی سودمند آن، نیاز به صنعت بیمه‌ای با حُسن شهرت سازمانی در سطح کلان ملی احساس می‌شود. هدف این مقاله طراحی الگوی شهرت سازمانی برای صنعت بیمه با تأکید بر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر شهرت سازمانی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمّی است. در بخش پژوهش کیفی، از روش داده‌بنیاد برای ارائة مدل مفهومی استفاده شده است. نمونة آماری این بخش، شامل 24 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت بیمه بود. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی، شیوة گلوله برفی، روش جمع‌آوری داده‌ها مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، فرایند سه‌مرحله‌ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی بوده است. نتیجة این بخش ارائة الگوی پارادایمی و عوامل شناسایی‌شدة مؤثر بر شهرت سازمانی صنعت بیمه است. در بخش کمّی، عوامل مؤثر بر شهرت سازمانی به روش تحلیل سلسله‌مراتبی، رتبه‌بندی‌شده و با روش تحلیل عاملی تأییدی و الگوی معادلات ساختاری، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها صورت ‌گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کمّی، پرسش‌نامة محقق‌ساخته براساس مقوله‌ها و مفاهیم به‌دست‌آمده از مرحلة کیفی است. نمونه آماری 384 نفر از ذی‌نفعان شرکت‌های بیمه در استان‌های تهران، همدان، کرمانشاه و کردستان بوده است.
یافته‌ها: جلب ‌اعتماد مشتریان، ساختار سازمانی، فرهنگ‌سازی، راهبردهای کلان در سه سطح: بیمة مرکزی، شرکت‌های بیمه و برنامه‌های فنّاورانه به‌عنوان مقوله‌های مؤثر بر شهرت سازمانی صنعت بیمه هستند. افزایش ضریب نفوذ بیمه و ایجاد آرامش روانی جامعه، به‌عنوان پیامدهای پدیدة اصلی شناسایی شده‌اند. به‌طور کلی 40 مفهوم که در شهرت سازمانی صنعت بیمه مؤثرند شناسایی شد. پس از رتبه‌بندی، برنامه‌های توسعه‌ای ملی در جایگاه نخست و توجه شرکت‌های بیمه به مسئولیت اجتماعی در اولویت آخر جدول رتبه‌بندی قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: اعتماد مشتریان به صنعت بیمه تأثیر بسزایی بر حُسن شهرت سازمانی دارد، از عوامل تأثیرگذار بر اعتماد، ساختار سازمانی و راهبرد‌های کلان بیمة مرکزی است. تدوین راهبردهای بیمة مرکزی براساس نگاه فرهنگی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، به‌طور مستقیم بر اقدامات شرکت‌های بیمه (خصوصی و دولتی) تأثیرگذار خواهد بود، و ازسوی‌دیگر نقشة راه استفاده از فنّاوری‌های نوین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در صنعت بیمه را در پی خواهد داشت. نمود عینی راهبردها در دیدگاه مخاطبان و مشتریان صنعت بیمه تجلی پیدا خواهد کرد و آن تصویر ذهنی که مشتمل بر ادراک حس اعتماد و حُسن شهرت است در اذهان عمومی شکل خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an organizational reputation model for the insurance industry with an emphasis on identifying and ranking factors affecting reputation

نویسندگان [English]

  • N. Hosseini 1
  • S.R. Hasani 2

1 Department of Business Management, Industrial Management Institute of Higher Education , Kermanshah, Iran

2 Department of Industrial Management, Faculty Management, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Insurance industry as one of the infrastructures of mental security and peace of society can play an important role in social development. In order to increase the penetration rate of insurance among people and then develop a country's insurance industry, also the prosperity of its beneficial economic cycle, the need for an insurance industry with a good organizational reputation at the macro-national level is felt. The purpose of this article is to design an organizational reputation model for the insurance industry while emphasizing the identification and ranking of factors influencing organizational reputation.
 
METHODS: The present research method is a mixed qualitative and quantitative one. In the qualitative research section, the Grounded Theory method is used to present conceptual model. Statistical sample of this section includes 24 experts and specialists from insurance industry. In the qualitative section, Snowball Sampling method is applied, semi-structured interview method is used to collect data and 3-step open, axial and selective coding process is used to analyze data . The result of this section is to present a paradigm model and identify the factors affecting the organizational reputation of  the insurance industry. In the quantitative part, the factors affecting organizational reputation are  ranked using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and  data is analyzed using the confirmatory factor analysis method and Structural Equation Modeling (SEM). In the quantitative section, data collection tool is a researcher-made questionnaire based on categories and concepts obtained from qualitative part. Statistical sample includes 384 stakeholders of insurance companies in Tehran, Hamadan, Kermanshah, and Kurdistan provinces. 
 
FINDINGS: Winning customers' trust, organizational structure, culture instilling, macro strategies at three levels: Central Insurance, insurance companies, and technological programs are effective categories in the organizational reputation of the insurance industry. Increasing the penetration rate of insurance and creating psychological peace of society have been identified as the consequences of the main phenomenon. In general, 40 concepts effective in the organizational reputation of the insurance industry were identified. After the ranking, the national development programs are in the first place and the attention of insurance companies to social responsibility is placed in the last priority of the ranking table.
 
CONCLUSION: The trust of customers in the insurance industry has a significant impact on the good reputation of the organization. It is one of the factors that influence the trust, organizational structure and macro strategies of the Central Insurance. Formulation of the Central Insurance’s strategies based on intra-organizational and extra-organizational cultural view will directly affect the actions of insurance companies (private and public).On the other hand, the road map of using new hardware and software technologies in the insurance industry will follow. The objective appearance of the strategies will be manifested in the perspective of the contacts and customers of the insurance industry, and that mental image that includes the perception of the sense of trust and good reputation will be formed in the public mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Penetration Rate
  • Model design
  • Organizational Reputation
  • Trust Building

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image