فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

2 حوزه ریاست، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: بیمه کردنِ بزرگ‌ترین سرمایة انسان (عمر)، نیاز به تحلیل‌های عمیقی از کنش‌های شخصیتی، اجتماعی و ادراکی دارد. در سایر رشته فعالیت‌های بیمه‌ای، بیمه‌گر ممکن است دلخوش به روابط سازمانی‌ باشد، اما توسعة بیمة زندگی به نفوذ در ذهن و احساس افراد وابسته است. با لحاظ این موضوع که افراد با ویژگی‌های شخصیتی و جایگاه اجتماعی متفاوت، واکنش‌های مختلفی به پیشنهادِ بیمة زندگی از جنبة ادراک از ریسک دارند، این مطالعه به تحلیل ساختارمند تمایل به خرید بیمة زندگی می‌پردازد.
روش‌شناسی: تحقیق پیش رو به‌لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی و از نوع اکتشافی است؛ گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبة عمیق ساختارنیافته و پرسش‌نامه در دو بخش کیفی و کمّی صورت گرفته است. پارادایم نظری فلسفی که این پژوهش بر آن اساس بنا شده است از نوع آمیختة تفسیرگرا اثبات‌گرایی است. روش تحقیق استفاده‌شده در بخش کیفی، رویکرد پدیدارشناسی توصیفیِ زیست جهان تأملی است. در بخش کمّی،  پرسش‌نامه‌ها با روش نمونه‌گیری منطقه‌ای در دسترس توزیع شد. داده‌ها از 265 پرسش‌نامه در سه منطقة تهران حاصل‌ شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل فرضیه‌ها نشان داد که بعد وظیفه‌شناسی رابطة معناداری با تمایل به خرید بیمة زندگی دارد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد گونه‌شناسی شخصیت بیمه‌گذار بر ریسک ادراک‌شده تأثیر دارد که در نهایت کنش وی در تمایل به دریافت بیمة زندگی را متأثر می‌سازد. همان‌طور که یافته‌های این پژوهش نشان داد بعد وظیفه‌شناسی رابطة منفی معناداری با ریسک ادراک‌شده دارد، یعنی هرچه مسئولیت‌پذیری فرد بیشتر باشد ریسک کمتری را درک می‌کند. همچنین رابطة معکوس معنادار بین ریسک ادراک‌شده و تمایل به خرید بیمة زندگی یافت شد؛ اما نتایج نشان داد که هیچ یک از عوامل طبقة اجتماعی بر قصد خرید بیمة زندگی تأثیری ندارد.
نتیجه‌گیری: کاوش در نتایج این تحقیق می‌تواند در حل چالش بیمه‌گران در شناسایی درست گروه (های) هدف و تحلیل ادراک متنوع افراد، مؤثر باشد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان بیان کرد بیمة زندگی با مزایایی که دارد ثابت شده است که فرد را قادر می‌سازد عدم قطعیت خطرات را پوشش دهد. شرکت‌های بیمه باید تفاوت‌های نگرش خانواده‌ها به ریسک را در نظر بگیرند و انواع مختلف بیمه‌های زندگی را توضیح و بنا بر شرایط و خواسته‌های مشتریان توصیه‌هایی در خصوص بیمة مناسب ارائه دهند. شرکت‌های بیمه باید تفاوت‌های نگرش خانواده‌ها به ریسک را در نظر بگیرند و انواع مختلف بیمه‌های زندگی را با توجه به کارکردهای حمایتی و سرمایه‌گذاری بیمه توضیح و بنا بر شرایط و خواسته‌های مشتریان توصیه‌هایی در خصوص بیمة مناسب ارائه دهند و اطمینان حاصل کنند که خانواده فعالانه در خرید منطقی و علمی بیمة زندگی مشارکت می‌کنند. یافته‌های این مطالعه درک بهتری از پاسخ‌های افراد به ریسک براساس ویژگی‌های شخصیتی ارائه می‌دهد و اهمیت درک خطر از نداشتن بیمة زندگی را نشان می‌دهد. اگر اطلاعاتی دربارة ویژگی‌های شخصیتی افراد داشته باشیم، می‌توانیم رفتار افراد را پیش‌بینی کنیم، به‌‌طوری که ارائه‌دهندگان بیمة زندگی می‌توانند مداخلات مناسبی با هدف افزایش آگاهی در بین افراد جامعه طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of personality traits, social status and perceived risk on purchase intention of life insurance

نویسندگان [English]

  • M. Khademi Gerashi 1
  • Sh. Tayyar 2
  • Sh. Nosrati 1

1 Department of Business Management, Institute for Management and Planning studies, Tehran, Iran

2 Head Office, Iranian Insurance Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Insuring is an enormous human capital that requires deep analyses of personality, social and cognitive actions. In other fields of insurance activities, the insurer may be happy with its organizational relationships, but the development of life insurance depends on influencing people's minds and feelings. Therefore, considering that people with different personality traits and social statuses have different reactions to the offer of life insurance in terms of risk perception, this survey-based study deals with the structured analysis of the purchase intention of life insurance.
METHODS: The current research is practical in terms of purpose, and is descriptive and exploratory in terms of method. Data was collected in the library and field using unstructured in-depth interview tools and questionnaires in a qualitative and quantitative manner. The theoretical and philosophical paradigm on which this research is based is a mixed interpretivism-positivist type. The research method used in the qualitative part is the descriptive phenomenological approach of the reflective world of Dahlberg et al. (2008). In the quantitative part of the questionnaire, a 5-point Likert scale was distributed through the sampling method. The data was obtained from 265 questionnaires in three regions of Tehran. The multiple linear regression method was used using SPSS software in data analysis.
FINDINGS: The results of the hypothesis analysis showed that the dimension of committment has a significant relationship with the purchase intention of life insurance. Also, the findings show that the typology of the policyholder's personality affects the perceived risk, ultimately affecting the customer's action to receive life insurance. As conducted in this research, the dimension of commitment has a significant negative relationship with perceived risk. Also, a meaningful inverse relationship was found between perceived risk and purchase intention of life insurance. But the results showed that no social class factors affect purchasing life insurance.
CONCLUSION: Exploring this research's results effectively solves insurers' challenge in correctly identifying target groups and analyzing diverse perceptions of people. According to the investigation results, life insurance, with its benefits, has been proven to enable a person to cover the uncertainty of risks. Insurance companies should consider the differences in families' attitudes to risk, explain the different types of life insurance, and provide recommendations regarding the appropriate insurance according to the conditions and demands of the customers. Also, they should explain the relevant ’protective and investment functions to customers and ensure that families with different risk attitudes are actively involved in the rational and scientific purchase of life insurance. The results of this study provide a better understanding of people’s responses to risk based on personality traits and show the importance of understanding the risk of not having a life insurance. If we know information about people's personality traits, we can predict people's behavior so that life insurance providers can design appropriate interventions to raise awareness among people in society. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life insurance
  • Perceived risk
  • Personality traits
  • Purchase intention
  • Social status
 
Capricho, R.A.; Paradero, A.L.; Casinillo, L.F., (2021). Knowledge, attitude, and purchase of life insurance among the faculty members of a state university. Indones. J. Social. Res., 3(3): 171-182 (12 Pages).
 
 
Guba, E.G.; Lincoln, Y.S., (1994). Competing paradigms in qualitative research. In Handbook of qualitative research., 2: 105-117 (13 Pages).
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image