فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه پیچیدگی و تغییرات در اکوسیستم کسب‌وکارها به‌خصوص صنعت بیمه به‌قدری سریع شده که لازمة بقا در چنین محیطی تطابق با تغییرات و پایداری است. این مهم هرگونه تصمیم خرد و کلان مدیران کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد دانستن میزان پایداری شرکت‌ها در محیط متغیر امروزی است. بر این اساس این پژوهش بر آن است به شناسایی مؤلفه‌های ارزیابی پایداری شرکت‌های بیمه‌ای در ایران بپردازد و شرکت‌های بیمه‌ای در ایران را براساس پایداری طبقه‌بندی کند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوة گردآوری و تحلیل جزء پژوهش‌های توصیفی پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش تمامی شرکت‌های بیمه‌ای ایران است. برای تعیین شاخص‌های ارزیابی ابتدا شاخص‌های ارزیابی مدل GRI که از مطالعة عمیق در ادبیات، سایت گزارش جهانی ابتکار عمل استخراج شدند و اهمیت هریک از معیارها مشخص شد، براساس آن پرسش‌نامه‌ای ساختاریافته طراحی شد که بین 12 خبره توزیع و با روش دلفی‌فازی اعتبار مؤلفه در دو راند سنجیده شد سپس بعد از تأیید مؤلفه‌ها بعد از دو راند، پرسش‌نامه‌ای ساختاریافته تدوین شد و در اختیار 28 خبره قرار گرفت، پس از گردآوری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss شرکت‌های بیمه‌ای با روش کامیانگین طبقه‌بندی شدند. 
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که برای سنجش پایداری ‌شرکت‌‌های بیمه‌ای در ایران 21 مؤلفة اصلی و 35 مؤلفة فرعی شناسایی شدند. با توجه به پژوهش‌های انجام‌شده شرکت‌های بیمه‌ای در ایران به‌لحاظ پایداری در سه خوشه دسته‌بندی شدند، خوشة اول شرکت‌های در مرحلة تشکیل، خوشة دوم رشد و خوشة سوم توسعه به‌لحاظ پایداری‌‌اند که 17 شرکت در خوشة اول، 6 شرکت در خوشة دوم و 5 شرکت در خوشة سوم است..
نتیجه‌گیری: شرکت‌ها با ارائة گزارش پایداری در تلاش‌اند در زمینة توسعة پایدار گام بردارند، صنعت بیمه هم از این امر مستثنا نیست، صنعت بیمه یک عامل تسهیل‌گر در پیشبرد فعالیت‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی است و سازوکارها و مشوق‌های لازم برای تسهیل فعالیت پایدار تجارت در سطح کلان را در اختیار دارد، اما بخش‌های مختلف صنعت بیمه در برابر ریسک‌های نوظهور ناشی از عوامل اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی آسیب‌پذیرند. در سطوح مختلف پایداری اقتضائات هر کسب‌وکار متفاوت است و هر شرکت بیمه‌ای متناسب با سطحی از پایداری که در آن قرار دارد و میزان انعطاف‌پذیری شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به تغییر و تحولات محیط پیرامونی متفاوت است. بدین‌منظور شرکت‌های بیمه‌ای هر خوشه باید آمادگی لازم را برای این تغییرات داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of sustainability assessment components for insurance companies in Iran using fuzzy delphi and clustering techniques

نویسندگان [English]

  • A. Najafpour 1
  • M. Yahyazadehfar 2
  • M. Shirkhodaie 2
  • J. Soltanzadeh 1

1 Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Department of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Background and Objective: In today's rapidly evolving business ecosystem, particularly in the insurance industry, complexity and pace of change have reached a level where adaptation to these fluctuations and ensuring sustainability are essential for survival. This has a significant influence both on small-scale and on strategic decisions made by business managers. Therefore, understanding the level of sustainability of companies within the dynamic contemporary environment is of utmost importance. This study aims to identify the sustainability assessment components of insurance companies in Iran and classify them based on sustainability using a clustering approach.
METHODS: The study was carried out as applied work in terms of the objective and as a descriptive and survey work in terms of data collection and analysis approach. The statistical population of the study included all insurance companies in Iran. To determine the assessment indicators, the main indicators of the GRI model were extracted through an in-depth literature review and analysis of the Global Reporting Initiative website. After weighing these indicators, a structured questionnaire was designed and distributed among 12 experts, and the validity of the components was assessed through a two-round Fuzzy Delphi method. After confirming the components in two rounds, a structured questionnaire was formulated and distributed to 28 experts. Following data collection, insurance companies were classified using the k-means clustering method in SPSS.
Findings: The research findings revealed 21 main components and 35 sub-components for assessing the sustainability of insurance companies in Iran. According to the results, the Iranian insurance companies were classified into three clusters based on sustainability: the first cluster included companies in the formation stage, the second cluster encompassed companies in the growth phase, and the third cluster consisted of companies in the development phase with regards to sustainability. Specifically, 17 companies were in the first cluster, 6 companies in the second cluster, and 5 companies in the third cluster.
Conclusion: Companies strive to take steps towards sustainable development by providing sustainability reports, and the insurance industry is no exception. The insurance industry acts as a facilitator in promoting social, environmental, and economic activities. It possesses the necessary mechanisms and incentives to facilitate sustainable business activities on a macro level. However, segments within the insurance industry are susceptible to emerging risks stemming from social, environmental, and economic factors. Businesses deal with a variety of necessities at different levels of sustainability, and each insurance company aligns itself with a particular level of sustainability. The flexibility of insurance companies to adapt to changes and environmental transformations also varies. Therefore, insurance companies within each cluster must be adequately prepared for the changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification
  • Clustering
  • Insurance
  • Sustainability
 
Gharekhani, M.; Abolghasemi, M., (2012). Applications of data mining in the insurance industry. Q. News. Insur. World., 14(158): 5-21 (17 Pages). [In Persian]

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image