فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مطالعات عمومی بیمه، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه اقتصاددانان را طی دهه‌‌های گذشته به خود جلب کرده است، نقش و اهمیت نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهاست. صنعت بیمه یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است. ازاین‌‌رو، ثبات و کارایی صنعت بیمه به‌‌عنوان یک بازار مالی برای اقتصاد کشور امری ضروری است. یکی از مهم‌‌ترین تغییرات در صنعت بیمة ایران، مقررات‌‌گذاری‌‌های صورت‌گرفته در سال‌‌های اخیر است. یکی از اهداف اصلی مقررات‌‌گذاری رفع شکست بازار و بهبود کارایی است. این پژوهش به‌دنبال بررسی اثر این مقررات‌‌گذاری‌‌ها بر کارایی شرکت‏های بیمه در ایران است.
روش‌شناسی: جامعة مورد مطالعه 27 شرکت بیمه در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال‌‌های 1385-1400 گردآوری شده است. این مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحلة اول، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌‌ها کارایی شرکت‌‌های بیمه با رویکرد بوت‌‌استرپ اندازه‌‌گیری شده است. فرض ضمنی روش تحلیل پوششی داده‌‌های سنتی این است که ورودی‌‌ها و خروجی‌‌ها قطعی هستند. اما خروجی یک بیمه‌‌گر لزوماً قطعی نیست. برای حل این مشکل، می‌‌توان با استفاده از رویکرد بوت‌‌استرپ ویژگی‌‌های آماری را برای این روش به دست آورد. در مرحلة دوم، برای بررسی اثر مقررات‌‌گذاری بر کارایی، با توجه به مطالعات بررسی‌شده، هدف مطالعة حاضر و شرایط صنعت بیمة ایران، عوامل مؤثر بر کارایی تعیین و مدل رگرسیونی تعریف شده است. سپس، مدل رگرسیونی پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌‌یافته برآورد شد و آزمون‌های مربوطه اعتبار نتایج مدل را تأیید کردند. برای محاسبة کارایی و برآورد مدل از نرم‌‌افزارهای متلب و ایویوز استفاده شده است.
یافته‌ها: مهم‌‌ترین یافتة پژوهش معنی‌‌دار بودن اثر مقررات‌گذاری بر کارایی است. همچنین ضریب متغیرهای مقررات‌‌گذاری، سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه به‌ترتیب 066/0-، 041/0 و 306/0 برآورد شده‌‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌‌دهد که مقررات‌‌گذاری اثر منفی بر کارایی بیمه‌‌گران داشته و به کاهش کارایی آن‌‌ها منجر شده است، اما سهم بازار و خصوصی ‌‌بودن شرکت بیمه اثر مثبت بر کارایی داشته‌‌اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمه‌‌گران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of regulation on the efficiency of insurance companies; A dynamic regression approach

نویسندگان [English]

  • A. Souri 1
  • Z. Behboudirad 1
  • L. Niakan 2

1 Department of Theoretical Economics, Faculty of Economics, Tehran University, Tehran, Iran

2 Department of General Studies of insurance, Insurance Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the important issues that has attracted the attention of economists over the past decades is the role of financial systems in the economic growth of countries. Insurance industry is one significant component of financial markets. Therefore, the stability and efficiency of insurance industry as a financial market sector is important for a country's economy. One of the most crucial changes in Iran's insurance industry is the regulations having been made in recent years. One main goal of regulation is to eliminate problems of market failure and improve efficiency. This research investigates the effect of these regulations on the efficiency of insurance companies in Iran.
METHODS: The studied community is 27 insurance companies in the country and the relevant statistics were collected for the years 1385-1400 Persian Year (2005-2020). This study was conducted in two stages. In the first stage, the efficiency of insurance companies has been measured, using the method of data envelopment analysis (DEA) with the bootstrap approach. The implicit assumption of the traditional data envelopment analysis method is that the inputs and outputs are definite. But the output of an insurer is not necessarily certain. To solve this problem, we can use the bootstrap approach to obtain statistical characteristics for this technique. In the second stage, in order to investigate the effect of regulation on efficiency, according to the reviewed studies, the purpose of the present study, and the conditions of Iran's insurance industry, the effective factors on efficiency are determined and the regression model is defined. Then, the dynamic regression model was estimated using the generalized method of moments (GMM) and the related tests confirmed the validity of the results of the model. To calculate the efficiency and estimation of the model, MATLAB and Eviews software were used.
FINDINGS: The most important finding of the research is the significant effect of regulation on efficiency. Also the coefficient of regulation, market share, and privateness of insurance companies are estimated as -0.066, 0.041 and 0.306 respectively.
CONCLUSION: The results of the research show that regulation had a negative effect on the efficiency of insurers and led to a decrease in their efficiency, but the market share and the privateness of insurance companies had a positive effect on the efficiency. In the end, suggestions for improving the efficiency of insurers have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bootstrap
  • Data envelopment analysis
  • Efficiency
  • Insurance industry
  • Regulation

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image