فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه سیاست‌گذاری علم و فنّاوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه توسعة بازارهای مالی نوین به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری مولد مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران رشد و توسعة اقتصادی قرار گرفته است. در چند دهة اخیر نوآوری فنّاورانه محرک اصلی تحول صنایع مختلف در جهان بوده و صنعت بیمه هم جزء این صنایع است. توسعة این بازارها که با ظهور فنّاوری‌های نوظهور و برافکن بوده، کسب‌و‌کارهای نوپا را ایجاد کرده است که در کشورهای در حال توسعه با چالش‌هایی مواجه‌اند. این مطالعه با هدف شناسایی چالش‌های موجود برای شکل‌گیری اینشورتک در شرکت‌های بیمه‌ای در ایران انجام شده است.
روش‌شناسی: روش پژوهش کیفی و گردآوری اطلاعات به دو روش مطالعة مبانی نظری و پیشینه و مصاحبة عمیق با خبرگان انجام شده است. برای تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده از روش تحلیل محتوای کیفی و نرم‌افزار مکس‌کیودا استفاده شد. به‌منظور بررسی اعتبار نتایج حاصل از تحلیل محتوا از اعتبار معطوف به داده استفاده شد. جامعة آماری این پژوهش تمامی مدیران کسب‌و‌کارهای اینشورتکی کشور است، اما به‌دلیل عدم امکان شناسایی همة آن‌ها، نمونه‌برداری قضاوتی هدفمند انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد سطح اجماع برای موضوع خاصی که از طریق مصاحبه به دست آمد، به‌عنوان مبنایی برای تفکیک نتایج برای تخمین شدت رابطه استفاده شد. پس از مرحلة کدگذاری باز 52 شاخص اولیه استخراج و در کدگذاری محوری 21 مؤلفة فرعی و 12 مؤلفة اصلی شناسایی و به‌منظور بررسی اعتبار کدگذاری از آزمون کاپا استفاده شد که نشان داد کدگذاری از اعتبار بالایی برخوردار است، که این ابعاد و مقوله‌ها شامل فرهنگ‌سازی، یکپارچگی، آموزش، تضاد منافع، مشکلات مالی، ساختار مدیریتی، زیرساخت‌ها، قوانین، بی‌توجهی به نوآوری و محصولات جدید، عدم سرمایه‌گذاری، مالیات و قراردادهاست. خبرگان قوی‌ترین اجماع بین تضاد منافع، ساختار مدیریتی، قوانین، زیرساخت‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش پیش‌بینی کردند که نشان می‌دهد آن‌ها عناصر اصلی چارچوب پیشنهادی هستند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان داد چالش‌ها و موانع استفاده از اینشورتک در ایران را می‌توان به دو دستة عمدة خرد و کلان تقسیم کرد. در سطح کلان موانعی مثل قوانین و مقررات، وجود انحصار و مشکلات مربوط به زیرساخت‌های کلان وجود دارد که همت و توجه مسئولان دولتی و مدیران صنعت بیمه را می‌طلبد. در سطح خرد که بیشتر جنبة درون‌سازمانی دارد، موانعی مثل منافع، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، زیرساخت‌های سازمانی و مسئلة آموزش کارکنان است که باید مورد توجه مدیران سازمان‌ها قرار گیرد. با توجه به ورود فنّاوری به بیمه در سطح بین‌الملل، تغییرات مختلفی در عرصة بیمه به‌وجود آمد. براساس نتایج این تحقیق چنانچه کارکردهایی مانند زیرساخت‌ها، ساختار مدیریتی، منافع، قوانین، فرهنگ‌سازی و آموزش در ایران به‌درستی انجام نشود، زمینة فعالیت اینشورتک‌ها در ایران به‌خوبی فراهم نخواهد شد. همچنین چارچوب مطرح‌شده در این پژوهش به مدیران و سیاست‌گذاران این عرصه در رفع چالش‌های موجود کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying challenges in formation of insur-tech in Iran's insurance industry using scot theory

نویسندگان [English]

  • M. Yahyazadehfar 1
  • A. Najafpour 2
  • M. Shirkhodaie 1
  • J. Soltanzadeh 3

1 Department of Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 Department of Science and Technology Policy, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Background and Objective: The development of new financial markets, such as insurtech, has become a focus for researchers and policymakers. This study aims to identify the challenges faced by insurance companies in Iran in adopting insurtech.
METHODS: The research method was qualitative and data was collected through theoretical study, literature review, and interviews with experts. Qualitative content analysis was conducted using MAXQDA software. The credibility of the analysis was assessed using data-oriented reliability. The study population included managers of insurtech businesses in Iran.
Findings: Through interviews, consensus was reached on various challenges. After coding, 52 initial indicators were identified, leading to the identification of 21 subcomponents and 12 main components. The credibility of the coding was confirmed using the Kappa test. The identified dimensions and factors included culture, integration, training, conflict of interests, financial issues, management structure, infrastructure, regulations, neglect of innovation and new products, lack of investment, taxes, and contracts. The experts predicted the strongest consensus among conflict of interests, management structure, regulations, infrastructure, culture, and training.
Conclusion: The challenges and barriers to adopting insurtech in Iran can be categorized into macro and micro levels. At the macro level, there are obstacles related to laws, regulations, monopolies, and infrastructure that require government attention. At the micro level, obstacles include organizational interests, culture, structure, infrastructure, and training that should be addressed by organizational managers. Without proper implementation of these factors, insurtech activities cannot thrive in Iran. The proposed framework can assist managers and policymakers in addressing these challenges.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Industry
  • Insurance technology
  • Insurtech
  • Scot theory
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image