فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه فناوری‌های نوین بیمه‌ای، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه تأثیر بسیار زیادی بر پویایی و پیشرفت اقتصاد در کشورها دارد. نفوذ فناوری‌ها در ساختار سازمان‌های بیمه‌گر، ماهیت کسب‌وکار بیمه را متحول کرده ‌است. در این پژوهش سعی شده ‌است با کمک بوم کسب‌و‌کار، عوامل مؤثر اینشورتک بر بلوک‌های بوم کسب‌و‌کار که مدل تجاری شرکت‌های بیمه را تشکیل می‌دهند، و همچنین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عوامل بررسی شود.
روش‌شناسی: در این پژوهش پس از بررسی ادبیات، عوامل مؤثر اینشورتک بر بوم کسب‌و‌کار صنعت بیمه جمع‌آوری و به‌صورت پرسش‌‌نامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را مدیران فناوری اطلاعات و مدیران تحقیق ‌و ‌توسعه صنعت بیمه و خبرگان صنعت بیمه که با فناوری بیمه در ارتباط‌اند، تشکیل می‌دهد. در این راستا پرسش‌‌نامه نظرخواهی از خبرگان توسط 15 خبره این حوزه تکمیل شد. پس از بررسی پاسخ خبرگان به پرسش‌‌نامه، 26 زیرمعیار مؤثر بر بوم کسب‌و‌کار صنعت بیمه تعیین شد. سپس پرسش‌‌نامه دنپ توسط 8 خبره صنعت بیمه تکمیل شد و با استفاده از ترکیب روش‌های فرایند تحلیل شبکه‌ای و دیمتل، عوامل مؤثر شناسایی و رتبه‌بندی گردید.
یافته‌ها: براساس نتایج حاصل از روش تحلیل دیمتل معیارهای منابع کلیدی، فعالیت‌های کلیدی، مشتری‌مداری، بخش‌های مشتریان و کانال‌ها از معیارهای تأثیرگذار هستند. همچنین معیارهای جریان درآمدی، شرکای کلیدی، ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه‌ها معیارهای تأثیرپذیر می‌باشند. نتایج حاصل از روش تحلیل شبکه‌ای نشان داده ‌است که در سطح معیارهای اصلی، معیار شرکای کلیدی با وزن 0.206 رتبه اول، ارزش پیشنهادی با وزن 0.192 رتبه دوم، ساختار هزینه‌ها با وزن 0.185 رتبه سوم، منابع کلیدی با وزن 0.125 رتبه چهارم، مشتری‌مداری با وزن 0.099 رتبه پنجم، فعالیت‌های کلیدی با وزن 0.097 رتبه ششم، کانال‌ها با وزن 0.044 رتبه هفتم، جریان درآمدی با وزن 0.037 رتبه هشتم و بخش‌های مشتریان با وزن 0.015 رتبه نهم را کسب کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های بیمه برای بهره‌گیری از فرصت‌های اینشورتک باید بوم کسب‌وکار خود را به‌روز کنند. مدیران شرکت‌های بیمه باید بیشترین توجه خود را به شرکای کلیدی شرکت در درجه اول و پس از آن به ارزش پیشنهادی و ساختار هزینه‌ها معطوف کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of the effects of InsurTech on the business model of insurance companies: A hybrid model of MCDM, DEMATEL and ANP

نویسندگان [English]

  • N. Atabaki Nia 1
  • O.M. Ebadati 1
  • A. Hamzeh 2

1 Department of Operation Management and Information Technology, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Modern Insurance Technologies, Insurance Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The insurance industry has a great influence on the dynamics and progress of the economy in countries.  The penetration of technologies in the structure of insurance organizations has converted the nature of the insurance business. In this research,  by using of the business ecosystem, the effective factors of insurtech have been tried to be investigated on the blocks of the business landscape that make up the business model of insurance companies, as well as the influence and effectiveness of these factors. 
METHODS: In this research, after revisal the literature, the effective agents of insurtech on the business ecosystem of the insurance industry were  gathered and provided to the experts in the form of a questionnaire. The statistical society of the research consists of information technology directores and insurance industry research and development managers and insurance industry experts who are related to insurance technology.  In this platform, the opinion questionnaire of experts was completed by 15 experts in this field. After examining the answers of the experts to the questionnaire, 26 sub-criteria affecting the business environment of the insurance industry were determined. Then, the Dematel questionnaire was completed by 8 experts in the insurance industry, and effective factors were identified and ranked by using the combination of network analysis and Dimtel methods.
FINDINGS: Based on the results of Dematel analysis method, the criteria of key resources, effective activities, customer orientation, customer sections and channels affect the system. Also, income flow criteria, key partners, value proposition and cost structure are affected by the system. The results of the network analysis method have shown that at the level of the main criteria, the criterion of key partners by a weight of 0.206 ranks first, value proposition by a weight of 0.192 ranks second, cost structure by a weight of 0.185 ranks third, key resources by a weight of 0.125 ranks fourth, customer orientation by The weight of 0.099 ranks fifth, key activities by a weight of 0.097 ranks sixth, channels by a weight of 0.044 rank seventh, revenue stream by a weight of 0.037 ranks eighth, and customer segments by a weight of 0.015 ranks ninth.
CONCLUSION: Insurance companies should update their business environment to take advantage of Insurtech opportunities. The directors of insurance companies should pay most attention to the company's key partners first and then to the value proposition and cost structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business ecosystem
  • Business model
  • Dematel
  • Insurance
  • Insurtech
  • Network analysis
 

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image