فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: امروزه مدیران بازاریابی و فروش بسیاری از شرکت‌های بیمه به تجربه دریافته­اند که مشتریانی که قبلاً از محصولات یا خدمات یک شرکت استفاده نموده­اند و مایل به اشتراک گذاشتن تجربیات خود هستند، نقشی اساسی در فرایند خرید خریداران و اطمینان بخشی به آن‌ها ایفا می­کنند. این در حالی است که بررسی مطالعات پیشین بیانگر فقدان وجود الگوی بومی مرجع مشتری و عوامل اثرگذار بر آن در صنعت بیمه می‌باشد، ازاین‌رو هدف از انجام این پژوهش، رفع خلأ پژوهشی موجود در این زمینه است.
روش‌شناسی: با استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی- کمّی)، در گام اول پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای با بکارگیری تکنیک دلفی و مشارکت اعضای پانل تخصصی مشتمل بر 23 تن از خبرگان دانشگاهی و از مدیران عالی و کارشناسان خبره و بازاریابان شرکت­های بیمه، نسبت به ارائه الگوی مرجع مشتری اقدام شد. ابزار گردآوری داده­ها در این مرحله پرسشنامه بود. سپس در گام دوم و در مرحله کمّی، به‌منظور برازش و آزمون الگوی به‌دست‌آمده، از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری با بکارگیری نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. جامعه آماری در این مرحله، مشتمل بر 1400 نفر از کارشناسان بازاریابی و فروش نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه در استان فارس بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 301 نفر تعیین گردید.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که 4 دسته عوامل مرتبط با مشتریان، عوامل مرتبط با شرکت، رضایت و وفاداری مشتری منجر به شکل­گیری مرجع مشتری برای شرکت‌های بیمه می­شود و عوامل مرتبط با مشتری شامل (تجربه مشتری از شرکت؛ ارزش ادراک شده؛ تعامل مشتری با شرکت؛ امید مشتری؛ اطمینان و اعتماد مشتری و جذابیت­های جایگزین) بهتر از سایر عوامل می‌تواند در شکل‌گیری مرجع مشتری مؤثر واقع گردند. بر اساس نتایج پژوهش عوامل مرتبط با مشتری و عوامل مرتبط با شرکت زمانی می‌توانند منجر به شکل­گیری مرجع مشتری برای شرکت‌های بیمه شوند که ابتدا رضایت و وفاداری در مشتریان ایجاد شده باشد. مرجع شدن مشتری نیز پیامدهای ارزشمندی برای شرکت‌های بیمه از جمله، هم آفرینی ارزش مشتریان، افزایش ارزش مشارکت مشتریان، ایجاد سبد مرجع مشتری و ارتقای ارزش برند شرکت را در پی دارد.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های بیمه با تأکید بر معیارهای شناسایی شده، ‌ضمن ارزیابی فرصت‌های مرجع مشتری در صنعت، می­توانند تصمیمات صحیحی درباره چگونگی بهره‌برداری از این فرصت‌ها ‌اتخاذ کنند تا با کسب مزیت رقابتی، سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور شوند. شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از مرجع مشتری می‌توانند نگرش ارزش‌آفرینی مشتری، قدردانی مشتری و رفتار شهروندی مشتری را بهبود داده و همچنین طول عمر مشتریان و ارزش ارجاع و دانش مشتریان را تقویت نمایند. همچنین می‌تواند تداعی برند، تصویر برند و هویت برند شرکت را در ذهن مشتریان بهبود داده و درنهایت از مشتریان مرجع می‌توان در انتشار اطلاعات مرتبط با کیفیت خدمات و توصیه خدمات بصورت دهان‌به‌دهان به سایر مشتریان شرکت بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Formulation and explanation of factors affecting the attraction of reference customers in the insurance industry

نویسندگان [English]

  • M. Mahmoudi Maymand
  • M. H Hossinei
  • M. M Parhizgar
  • I. Azizi

Department of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Today, the marketing and sales managers of many insurance companies have experienced that customers who have already used the products or services of a company and are willing to share their experiences, play an essential role in the buying process of buyers and reassuring them. Previous studies show a lack of a local model of customer reference and factors affecting it in the insurance industry. Therefore, the purpose of this research is to fill the existing research gap in this field.
METHODS: Using a mixed methods approach (qualitative-quantitative), in the first step after conducting library studies using the Delphi technique and the participation of specialized panel members consisting of 23 academic experts and senior managers and experts and the marketers of insurance companies, provided the customer reference model. The data collection tool at this stage was a questionnaire. Then, in the second step and in the quantitative stage, in order to fit and test the obtained pattern, With Smart-PLS software, structural equation analysis and path analysis using partial least squares method were used. The statistical population of the study at this stage was 1400 marketing and sales experts of insurance companies in Fars province who are actively involved in the sale of insurance products and services. Cochran's formula was used to select the sample size and therefore the statistical sample was determined to be 301 people.
FINDINGS: It indicates that 4 categories of customer-related factors, company-related factors, customer satisfaction, nd customer loyalty lead to the formation of customer reference for insurance companies. The results also showed that customer-related factors (Customer experience of the company; Perceived value; customer interaction with the company; consumer hope; Confidence and trust of the customer and alternative attractions) can better than other factors in the formation of reference be an effective customer. According to the research results, customer-related factors as well as factors related to the company both lead to customer satisfaction and loyalty, and through this we can expect customer referral, and customer referral has significant consequences for insurance companies, including creating customer value will increase the value of customer participation, create a customer reference portfolio and promote the company's brand value. Therefore, customer-related factors and company-related factors can lead to the formation of customer reference for insurance companies when customer satisfaction and loyalty are first established and without it, achieving customer reference results and benefiting from them is not the way.
CONCLUSION: One of the biggest marketing assets of insurance companies is their current customers. Insurance companies can use the marketing potential of their existing customers without spending a lot of money on advertising for their new audience. Intense competition makes it harder to find new ways to sell more, and winning a competitive market requires seizing every opportunity. By emphasizing the identified criteria, insurance companies, while evaluating customer reference opportunities in the industry, can make the right decisions about how to take advantage of opportunities to increase competitiveness by gaining a competitive advantage. The influence of insurance and ultimately the economic growth and development of the country. Insurance companies can improve customer value creation attitude, customer appreciation and customer citizenship behavior, as well as strengthen customer longevity and referral value and customer knowledge by using customer reference. It can also improve the brand association, brand image and brand identity of the company in the minds of customers. Finally, reference customers can benefit from disseminating information related to service quality and recommending services word of mouth to other customers of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended Approach
  • Customer Reference
  • Customer Co-creation
  • Customer Participation Value
  • Insurance Industry
ابراهیمی، عبدالحمید.، عالی، صمد.، اسکندری، حسن و بهروز هریس، علی. (1398). تحلیل ارزش مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه برای شرکت‌های وب. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 11(22)، 256-231.
پرستش، مونا. (1399). خوشه‌بندی مشتریان بیمه بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی جهت استفاده در تکنیک‌های بازی وارسازی. پژوهشنامه بیمه، ‌35(4)، 161-125.
حشمتی، ابراهیم.، سعیدنیا، حمیدرضا و بدیع‌زاده، علی. (1398). بررسی تأثیر عوامل انتظاری، عوامل ادراکی و عوامل مراقبتی بر مدیریت تجربه مشتری (مطالعه موردی: صنعت بانکی). بررسی­های بازرگانی، 17(95-94)، 52-40.
دانش‌پرور، میترا.، پرویزی، سحر و جعفری، عارفه. (1396). تعاملات مشتری با مشتری: بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی ابعاد فرایندی ارتباط با مشتریان بر تعاملات مشتری با یکدیگر (مطالعه موردی شرکت بیمه‌ما). ‌پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 8، 133-113.
رضایی، حمید و زمانی، مهسا. (1399). تأثیر ویژگی‌های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در یک شرکت بیمه‌ای. پژوهشنامه بیمه، 36(2)، 158-133.
قلیچ لی، بهروز و رحیمی، فاطمه. (1394). تأثیر مدیریت دانش مشتری و ابعاد آن بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 14(25)، 154-133.
مترجم، کیومرث و نیاکان، لیلی. (1400). سنجش و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان بیمه‌های زندگی. پژوهشنامه بیمه. 36(1)، 119-87.
نجفی‌زاده، نادره‌السادات و تابزر، افسانه. (1397). بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری بر روی تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی و وفاداری مشتریان در خرده‌ فروشی (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هاکوپیان). مدیریت بازاریابی، 13(41)، 34-21.
وهاب‌زاده، فهیمه.، عالی، صمد.، بافند زنده، علیرضا و تقی‌زاده و همکاران. (1399). تأثیر مدل­های رابطه­ای بر ارزش مشارکت مشتری: شواهدی از صنعت هتلداری. مطالعات مدیریت گردشگری، 15(49)، 291-255.
Abbasi, F. & Moradi Disgarani, M. & Hosseinpour, M. (2017). Analysis of the effect of consumer anger on purchasing decisions. Journal of Scientific and Research Business Management, 8(2), 355-412.
Agnihotri, R., Dingus, R., Hu, M. Y. & Krush, M. T. (2016(. Social media: Influencing customer satisfaction in B2B sales. Industrial Marketing Management, 53, 172–180.
Buch, R. (2015). Leader–member exchange as a moderator of the relationship between employee–organization exchange and affective commitment. The International Journal of Human Resource Management, 26(1), 59–79.
Elena, C. A. (2016). Social media – a strategy in developing customer relationship management. Procedia Economics and Finance, 39, 785-790.
Fazal-e-Hasan, S. M., Ahmadi, H., Mortimer, G., Grimmer, M. & Kelly, L. (2018). Examining the role of consumer hope in explaining the impact of perceived brand value on customer–brand relationship outcomes in an online retailing environment. Journal of Retailing and Consumer Services, 41(C), 101–111.
Jaakkola, E. & Aarikka-Stenroos, L. (2019). Customer referencing as business actor engagement behavior – Creating value in and beyond triadic settings. Industrial Marketing Management,80, 27-42.
Huang, M. H. (2015). The influence of relationship marketing investments on customer gratitude in retailing. Journal of Business Research, 68(6), 1318–1323.
Jeng, S. P. (2017). Increasing customer purchase intention through product return policies: the pivotal impacts of retailer brand familiarity and product categories. Journal of Retailing and Consumer Services, 39(C), 182–189.
Jung, J. H., Yoo, J. J., Arnold, T. J. (2021). The influence of a retail store manager in developing frontline employee brand relationship, service performance and customer loyalty. Journal of Business Research, 122. 362–372.
Kumar V. (2018). A theory of customer valuation: Concepts, metrics, strategy, and implementation. Journal of Marketing, 82(1), 1-19.
Li, H., Xieb, K. L. & Zhang, Z. (2020). The effects of consumer experience and disconfirmation on the timing of online review: Field evidence from the restaurant business. International Journal of Hospitality Management, 84. 102344.
Malhotra, N., Sahadev, S. & Purani, K. (2017). Psychological contract violation and customer intention to reuse online retailers: exploring mediating and moderating mechanisms. Journal of Business Research, 75(C), 17–28
‌Mu, J. & Zhang, J. Z. (2021). Seller marketing capability, brand reputation, and consumer journeys on e-commerce platforms. Journal of the Academy of Marketing Science, 49(5), 994-1020.
Pansari, A. & Kumar, V. (2017). Customer engagement: The construct, antecedents, and consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(3), 294-311.
Peterson, M., Minton, E. A., Liu ,R. L. & Bartholomew, D. E. (2020). Sustainable marketing an consumer support for sustainable businesses. Sustainable Production and Consumption, 12(27), 157-168.
Pezzuti, T., Leonhardt, J. M. & Warren, C. (2021). Certainty in language increases consumer engagement on social media. Journal of Interactive Marketing, 53(C), 32–46.
Terho, H. & Jalkala, A. (2017). Customer reference marketing: Conceptualization, measurement and link to selling performance. Industrial Marketing Management, 64, 175–186.
Zwier, S. (2021). Insurance‑based marketing (IBM): A prevalent marketing strategy. Journal of Financial Services Marketing, 26(3), 1-9.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image