فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از شاخص‌های توسعه در کشور است. اما، ‌ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین است و نیازمند تغییر نحوه ارائه خدمات و افزایش جذابیت است تا مورد استقبال مردم واقع شود. اینشورتک‌ها شرکت‌های فین‌تکی هستند که خدمات بیمه‌ای مبتنی بر نوآوری فناورانه ارائه می‌دهند. لذا نقش مهمی در بهبود زیست‌بوم بیمه دارند و به بهبود کارایی بیمه کمک می‌کنند. اینشورتک‌ها با ارائه خدمات سفارشی و مقرون‌به‌صرفه نقش موثری در افزایش ضریب نفوذ بیمه دارند. با وجود درک این مهم از سوی تصمیم‌گیران حوزه، خدمات اینشورتک‌ها در ایران به فروش محصولات بیمه‌ای محدود شده و نتوانسته‎اند به‌طور کامل زنجیره ارزش بیمه را پوشش دهند. بنابراین، ‌مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل نحوه گذار اجتماعی-فنی به اینشورتک در ایران انجام شده است.
روش‌شناسی: این مطالعه با استفاده از مرور نظام‌مند درصدد توضیح فرایند گذار و شناسایی مسیر گذار به اینشورتک‌ها است. پارادایم پژوهش تفسیری است و از چارچوب تحلیلی نظام نوآوری فناورانه و دیدگاه چند سطحی استفاده شده است. چون تحقیق درباره پدیده‌های پیچیده مانند گذار را نمی‌توان به الگوهای با روش‌های دقیق روش‌شناختی فروکاست و به تفسیر خلاق محقق نیاز دارد، از روش تحقیق کیفی روایت‌‌پژوهی استفاده شده است. داده‌‌ها از طریق مطالعه اسناد و آیین‌‌نامه‌‌های بیمه مرکزی و گزارش‌‌ها و مصاحبه‌‌های منتشره در رسانه‌‌های فین‌‌تکی از ابتدای 1393 تا پایان 1399 جمع‌‌آوری شده است. تعداد 107 گزارش بررسی و از میان آنها 52 گزارش مرتبط با بحث بود که ‌نظرات 50 خبره در حوزه‌های مختلف بیمه کشور را دربر داشت که تحت بررسی و کدگذاری قرار گرفتند.
یافته‌ها: در گام اول، کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در بیمه شناسایی شدند که شامل تأمین زیرساخت فناورانه، شکل‌گیری ارتباطات، تبادل دانش، سیاستگذاری و قانونگذاری، آگاهی‌رسانی به شهروندان، تامین‌مالی، توسعه منابع انسانی، تحقیق و ارائه خدمات نوآورانه بیمه‌ای بود. در گام دوم، بازیگرانی که این کارکردها را اجرا می‌کنند شناسایی شد و رفتار آنها در برابر خدمات نوآورانه کسب‌و‌کارهای نوپا بررسی گردید. سپس با توجه به این‌که بازیگران رژیم تحولات فناورانه و تغییرات نهادی را همزیست درک می‌کنند یا رقیب، مسیر گذار اینشور‌تک شناسایی شد.
نتیجه‌گیری: به‌دنبال تحولات حاصل از ورود فناوری به بیمه در سطح بین‌الملل، بازیگران مسلط تغییر جهت جزئی و تغییرات نهادی تدریجی را آغاز کرده‌اند. مسلط‌های صنعت بیمه به اهمیت و ضرورت نوآوری در بیمه آگاه بوده و خدمات کسب‌و‌کارهای نوپا را پذیرفته‌اند. روابط میان اینشورتک‌ها و مسلط‌های رژیم از نوع همزیست بوده که ارتقاء عملکرد صنعت بیمه را به‌همراه دارد. اما با توجه به آن‌که شرایط برای کسب‌و‌کارهای نوپا جهت ارائه خدمات و محصولات متنوع و پوشش مراحل مختلف زنجیره بیمه همچون ارزیابی خسارت و سنجش ریسک و ... فراهم نشده، لذا کنام‌های نوآورانه سطح توسعه‌بافتگی کمی دارند؛ بنابراین مسیر گذار به اینشورتک از مسیر تحول بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the transition path to emerging insurance technologies in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Pahlavanian 1
  • M. Shirkhodaie 1
  • S. Ghazinoory 2

1 Department of Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Department of Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The insurance industry is one of the indicators of development in the country. Insurance in Iran is facing the challenge of low penetration rate among the people. Thus, it needs to change the way of providing services and increase the attractiveness of the services in order to be welcomed by the people. Insurtechs are fintech companies that provide insurance services based on technological innovation. They play an important role in improving the insurance ecosystem and help to improve the efficiency of traditional insurance. Insurtechs have an effective role in increasing insurance penetration by providing customized and cost-effective services. Despite the understanding of this important issue by decision makers in the field, the services of insurtechs in Iran are limited to the sale of insurance products and could not fully cover the insurance value chain. Therefore, this study aims to investigate and analyze the socio-technical transition to insurtech in Iran.
METHODS: This study using a systematic review, aims to explain the transition process and identify the transition path to insurtechs. The research paradigm is interpretive and uses the analytical framework of the Technological Innovation System and the Multi-Level Perspective. Since the research on complex phenomena such as transition cannot be reduced to models with precise methodological methods and requires the creative interpretation of the researcher, therefore, the qualitative research method of narrative-research has been used. Data were collected through the study of central insurance and regulation documents and reports and interviews published in fintech media from 2014 to 2021. A total of 107 reports were reviewed, of which 52 were related to the discussion and contained the opinions of 50 experts in various fields of the country's insurance, which were reviewed and coded.
FINDINGS: In this study, in the first step, the functions of technological innovation system in insurance were identified, which include: providing technological infrastructure, formation of communications, knowledge exchange, policymaking and legislation, informing citizens, financing, human resource development, research and providing innovative insurance services. In the second step of the research, the actors who perform these functions were identified and the behavior of the actors of the regime against the innovative services of startups was investigated. Then, according to whether the actors of the regime perceive technological developments and institutional changes as symbiotic or competitive, the transition path of Insurtech was identified.
CONCLUSION: Following the developments resulting from the introduction of technology into insurance at the international level, the incumbent actors have begun a slight shift and gradual institutional changes. The incumbents of the insurance industry are aware of the importance and necessity of innovation in insurance and have accepted the services of startups. The relations between insurtechs and the incumbent actors in the regime have been symbiotic, which improves the performance of the insurance industry. However, due to the fact that the conditions for startups to provide various services and products and cover various stages of the insurance chain such as damage assessment and risk assessment are not provided, therefore, innovative companies have a low level of development; Therefore, the path of transition to insurtech has been a path of transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Technology
  • Insurtech
  • Socio-Technical Transition
ثقفی، فاطمه و آزادگان مهر، ماندانا. (1398). مبانی و نظریه‌های سیاستگذاری برای مدیریت گذارهای فناورانه. سیاست علم و فناوری، 11(2)، 237-221.
جهانی، فرزانه و دهقانی، علی. (1394). تأثیر گسترش صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا (طی دوره 1997 تا 2010). ‌اقتصاد مالی، 9(32)، 138-123.
‌حاجی‌حیدری، نسترن.، بهادری، پویش و بهستانی، سمیه. (1394). ارزیابی سطح بلوغ الکترونیکی در صنعت بیمه (مطالعه مقایسه‌ای نمایندگی‌های بیمه بورسی و غیربورسی در ایران). پژوهشنامه بیمه، 30(2)، 130-109.
رمضانی، حمید و علوی‌ وفا، حمید. (1395). بررسی چالش‌های داخلی فراروی صنعت بیمه کشور در شرایط بحرانی؛ مطالعه موردی رشته بیمه آتش‌سوزی در شرکت بیمه آسیا. پژوهش‌های بیمه‌ای، 1(2)، 181-145.
عزیزی ‌امیری، محمدمهدی.، خلیقی، فرامرز.، عسکری، مریم‌السادات و اعلائی، محبوبه. (1399). تحلیل حساسیت مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه ایران (بر اساس پویایی متغیرهای کنترل عمومی). ‌اقتصاد مالی، 14(51)، 146-115.
فرج‌پور، مقداد و صالح ‌اردستانی، عباس. (1399). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازارگرایی بر اساس تکنولوژی‌های نوین در صنعت بیمه به‌منظور ارائه الگو. اقتصاد مالی، 14(53)، 192-173.
کریمی، محمد. (1392). ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور و تبیین چشم‌انداز آینده. ‌سیاست‌های مالی و اقتصادی، 1(2)، 202-183.
محقر، علی.، ثقفی، فاطمه.، مختارزاده، نیما و آزادگان مهر، ماندانا. (1398). پیش‌بینی الگوی تحول فناورانه در بخش خدمات مالی ایران بر مبنای رویکرد چندسطحی گذار. سیاست علم و فناوری. 11(4)، 98-77.
وندرلیندن، سابین.، مایلی، شان.، اندرسون، نیکول و چیستی، سوزان. (1398). کتاب اینشورتک: هندبوک فناوری بیمه برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و ایده‌پردازان فین‌تک. ترجمه احسان روحی و مازیار معتمدی. تهران. انتشارات راه پرداخت، چاپ اول.
 
Alam, N., Gupta, L. & Zameni, A. (2019). Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption. Chapter 3. 42-46.
Benlagha, N. & Hemrit,W. (2020). Internet use and insurance growth: Evidence from a panel of OECD countries. Technology in Society, 62(C), 101289.
Cao, S., Lyu, H. & Xu, X. (2020). Insurtech development: Evidence from Chinese media reports. Technological Forcasting & Social Change, 161(C), 120459.
Cappiello, A. (2018). Digital disruption and insurtech start-ups: Risks and challenges. In Technology and the Insurance Industry. 29-50.
Geels, F. W. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. Research Policy, 33(6–7), 897-920.
Geels, F. W. (2010). The dynamics of transitions in socio-technical systems: A multi-level analysis of the transition pathway from horse-drawn carriages to automobiles (1860–1930). Technology Analysis & Strategic Management, 17(4), 445-476.
Geels, F. W. (2011). The multi-level perspective on sustainability transmitions: Responses to seven criticisms. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1(1), 24-40. 
Geels, F. W. (2018). Low-carbon transition via system reconfiguration? a socio-technical whole system analysis of passenger mobility in great Britain (1990-2016). Energy research & Social Science, 46, 86-102.
Geels, F. W., Kern, F., Fuchs, G., Hinderer, N., Kungl, G., Mylan, J. & et al. (2016). The enactment of socio-technical transition pathways: A reformulated typology and a comparative multi-level analysis of the German and UK low-carbon electricity transitions (1990-2014). Research Policy, 45(4), 896-913.
Geels, F. W. & Schot, J. (2007). Typology of sociotechnical transition pathway. Research Policy, 36, 399-417.
Hekkert, M., Suur, R., Negro, S., Smits, R. & Kuhlmann, S. (2007). Function of innovation system: A new approach for analyzing technological change. Technological Forcasting & Social Change, 74(4), 413-432.
Hof, A. F., Van Vuuren, D. P., Berkhout, F. & Geels, F. W. (2019). Understanding transition pathways by bridging modelling, transition and practice-based studies: Editoral introduction to the special issue. Technology Forcasting & Social Change, 151(C), 119665.
Li, J., Li, J., Zhu, X., Yao, Y. & Casu, B. (2019). Risk spillovers between fintech and traditional financial institutions: Evidence from the U.S. International Review of Financial Analysis, 71(C), 101544.
Markard, J. & Truffer, B. (2008). Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework. Research Policy, 37(4), 596-615.
McQuinn, A., Guo, W. & Castro, D. (2016). Policy principles for fintech. Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), 1-52.
Palmie, M., Wincent, J., Parida, V. & Caglar, U. (2019). The evolution of the financial technology ecosystem: An introduction and agenda for future research on disruptive innovation in ecosystems. Technology Forcasting and Social Change, 151(C), 119779.
Stoeckli, E., Dremel, C. & Uebernickel, F. (2018). Exploring characteristics and transformational capabilities of insurtech innovations to understand insurance value creation in a digital world. Electronic Markets, 28(3), 287-305.
Thakor, A. (2019). Fintech and banking: What do we know?. Journal of Financial Intermediation, 41, 100833.
Van Sluisveld, M., Hof, A., Carrara, S., Geels, F., Nilsson, M., Rogge, K., Turnheim, B. & Van Vuuren, D. (2018). Aligning integrated assesment modelling with socio-technical transition insights: An application to low-carbon energy scenario analysis in Europe. Technological Forcasting and Social Change, 151(C), 119177.
Wesseling, J. H., Bidmon, C. & Bohnsack, R. (2020). Business model design spaces in socio-technical transitions: The case of electric driving in the NetherLands. Technological Forcasting & Social Change, 154(C), 119950.
Yan, T. C., Schulte, P. & Chuen, D. L. K. (2018). InsurTech and fintech: Banking and insurance enablement. In Handbook of Blockchain, Digital Finance, and Inclusion, 1(11), 249-281.
Zavolokina, L., Dolata, M. & Schwabe, G. (2016). The fintech phenomenon: Antecedents of financial innovation perceived by the popular press. Financial Innovation, 2(1), 1-16.
Zolfagharian, M., Walrave, B., Raven, R. & Romme, L. (2019). Studying transitions: Past, present, and future. Research Policy, 48(9)1-1.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image