فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: ‌این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌‌بندی ویژگی‌‌های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در سال 1398 انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجراء توصیفی از نوع پیمایشی و ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته کلیه کارکنان و خبرگان شرکت بیمه ایران هستند که از میان کلیه کارکنان (95 نفر) به‌صورت سرشماری برای شناسایی عوامل و 15 نفر از مدیر کل، رؤسای ادارات و کاربران اداره انفورماتیک به‌عنوان خبرگان جهت رتبه‌‌بندی عوامل به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. از فنون دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌‌افزارهای اس پی اس اس و اکسپرت چویس برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. بر اساس تکنیک دلفی، طی دو مرحله پرسشنامه‌‌ برگرفته از ادبیات پژوهش در میان خبرگان توزیع شد. برای بررسی پایایی از روش‌‌های مختلفی استفاده شد. برای شناسایی عوامل پرسشنامه مرحله اول و دوم طبق تکنیک دلفی در میان 95 نفر (کلیه کاربران شرکت سهامی بیمه ایران در استان خوزستان) توزیع گردید. برای این دو پرسشنامه پایایی در نرم افزار اس. پی. اس. اس‌ و با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان پایایی از عدد 7/0 بیشتر شد و پایایی پرسشنامه مطلوب بود. در پرسشنامه مرحله سوم، پایایی از طریق بررسی نرخ ناسازگاری مقایسات در نرم‌‌افزار اکسپرت چویس‌ مورد ارزیابی گرفت و چون نرخ ناسازگاری برای تمامی مقایسات از عدد 1/0 کمتر بود، صحت مقایسات انجام شده مورد تأیید قرار گرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج تکنیک دلفی 42 سؤال (8 عامل اصلی و 34 زیرعامل) با اهمیت شناخته شدند. برای رتبه‌‌بندی عوامل از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج عوامل اطلاع‌‌رسانی با وزن 202/0، تاریخچه و اهداف با وزن 177/0، ساده‌‌سازی اجزای پیچیده با وزن 150/0، تناسب دامنه و پسوند پورتال با سازمان با وزن 127/0، واژگان با وزن 106/0، انباشت اطلاعات پورتال با وزن 092/0، پیوندهای پورتال با وزن 078/0 و انتشارات با وزن 067/0 به ترتیب در رتبه اول تا هشتم قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی می‌‌توان برای شناسایی و رتبه‌‌بندی ویژگی‌‌های مناسب نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران استفاده نمود. عوامل اطلاع‌‌رسانی بالاترین رتبه و انتشارات پایین‌ترین رتبه را در نظام مدیریت محتوای پورتال شرکت بیمه ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the appropriate features of Iran insurance company's portal content management system using analytic hierarchy process technique

نویسندگان [English]

  • K. Salamat 1
  • F. Nazari 2

1 Department of Information Technology Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The purpose of this research is to identify and rank the appropriate features of Iran Insurance Company's portal content management system using Analytic Hierarchy Process (AHP) technique in 2019.
METHODS: This research was applied in terms of its purpose and descriptive in terms of its implementation method, survey type and exploratory nature. The statistical population of this research includes two categories of all employees and experts of Iran Insurance Company in Khuzestan province. Overll 95 employees and 15 managers, heads of departments and users of the informatics department as experts in Khuzestan province were recuited in this study. Delphi and AHP techniques and SPSS and Expert Choice softwares were used in this research. A questionnaire was developed and distributed among employees to identify the appropriate features of Iran Insurance Company's portal content management system. Cronbach's alpha method was used to test the reliability of the questionnaire. It was greater than 0.7 Thus, the reliability of the questionnaire was good. In the third stage questionnaire, reliability was evaluated by examining the incompatibility rate of comparisons in Expert Choice software. Since the incompatibility rate for all comparisons was less than 0.1, the accuracy of the comparisons was confirmed.
FINDINGS: Based on the results of Delphi technique, 42 questions (8 main factors and 34 sub-factors) were identified as important. Hierarchical analysis method was used to rank the factors. Based on the results of information factors with a weight of 0.202, history and objectives with a weight of 0.177, simplification of complex components with a weight of 0.150, fit of portal and portal extension with the organization with a weight of 0.127, words with a weight of 106 0.0, portal information accumulation with a weight of 0.092, portal links with a weight of 0.087 and publications with a weight of 0.067 were ranked first to eighth, respectively.
CONCLUSION: According to the results of this study, the hierarchical analysis technique can be used to identify and rank the appropriate features of the content management system of the portal of Iran Insurance Company. Information agents have the highest rank in the content management system of the portal of Iran Insurance Company and publications have the lowest rank in the content management system of the portal of Iran Insurance Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Management System
  • Hierarchical Analysis Technique
  • Iran Insurance Company
  • Portal
اسماعیلی، محمدحسین. (1393). شناسایی و ارزیابی شاخص‌‌های تأمین‌‌کنندگان با استفاده از روش‌‌های تصمیم‌‌گیری چندمعیاره خاکستری در شرکت فولاد آلیاژی ایران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشگاه علم و هنر وابسته به جهاد دانشگاهی، دانشکده مهندسی صنایع.
چینی‌‌ساز، علیا.، شهیدی‌‌نژاد، علی و محمدزاده، مایده. (1397). ارزیابی و مقایسه وب سایت دانشگاه‌‌های قم بر اساس شاخص‌های وب سنجی. کنفرانس ملی تحقیقات نوین در مهندسی کامپیوتر برق فناوری اطلاعات، مبارکه، 28 تیرماه.
خزایی‌‌فر، زینت‌السادات و هارون‌آبادی، علی. (۱۳۹۷). ارائه روشی جهت ارزیابی کیفی وب سایت‌‌ها بر اساس منطق فازی و معیارهای قابلیت اطمینان و زمان پاسخ. کنفرانس ملی پیشرفت‌‌های اخیر در مهندسی و علوم نوین، قرچک، ‌19 اردیبهشت ماه.
رستمی، هوشمند. (۱۳۹۶). ارزیابی محتوایی، فنی و میزان تحقق ضوابط توسعه دولت الکترونیک وب سایت وزارتخانه‌‌های ایران. کنگره جهانی فناوری‌‌های هوشمند 2018، تهران، 25 مردادماه.
ریحانی، شیرین.، ریحانی، فرهاد.، ریحانی، محمد مهدی و سلحشور، فریبا. (۱۳۹۴). (CMS) طراحی سیستم مدیریت محتوا‌Content Management System Desig . دومین کنگره سراسری فناوری‌‌های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، تهران، 10 شهریورماه.
سلیمیان‌ریزی، ملیحه.، عاصمی، عاصفه و فتاحی، رحمت اله. (1389). شناسایی و بررسی امکانات و قابلیت‌‌های سامانه‌های مدیریت محتوای پایگاه نشریات ملی و بین‌المللی. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 1(4)، 26-13.
شهرابی، رضا و خسروی، فریبرز. (1391). پیش‌نیازهای راه‌‌اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی برای ارائه خدمات مشترک بین کتابخانه‌‌ای. مطالعات ‌کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23(4)، 72-60.
شیری ‌دویچ، سمیرا. (1395). بررسی بصری پورتال‌های شهری پایتخت کشورهای توسعه‌یافته؛ بخش عملی: طراحی پورتال برای شهرداری تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری، دانشگاه هنر تهران، دانشکده هنرهای تجسمی.
عبدالله‌‌زاده سورشجانی، زهرا. (1395). شناسایی و اولویت‌‌بندی معیارهای موفقیت وب سایت‌‌های آموزشی در ایران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب‌وکار الکترونیک، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.
عبدلی، مینا. (1394). طراحی و پیاده‌سازی پورتال دانشگاهی طرح نمونه پورتال شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهدسی کامپیوتر، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور ری.
فرج پهلو، عبدالحسین و صابری، مریم. (1387). بررسی ویژگی‌‌های ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی وب سایت‌‌های کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران از دیدگاه کاربران و متخصصان ایرانی طراح این وب سایت‌‌ها. تحقیقات اطلاع‌‌رسانی و کتابخانه‌‌های عمومی (پیام کتابخانه)، 14(4)، 126-107.
فوکردی، رحیم و کلهر، شهلا. (1395). ارزیابی کیفیت وب سایت شرکت بیمه پارسیان. چشم‌‌انداز مدیریت بازرگانی (چشم‌‌انداز مدیریت (پیام مدیریت))، 15(2)، 136-121.
 نوکاریزی، محسن و کوچکی، اکرم. (1393). ارزیابی پورتال‌‌های کتابخانه‌‌ای دانشگاه‌‌های دولتی ایران در سال 1392. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 48(4)، 582-563.
لگزیان، محمد.، منصوریان، یزدان.، کفاش‌‌پور، آذر و فرهادی‌‌نژاد، محسن. (1394). راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه‌کار در سازمان‌‌های دولتی ایران. چشم‌‌انداز مدیریت دولتی، 22، 102-83.
مانیان، امیر.، سهرابی یورتچی، بابک و شادمهری، نیکتا. (1393). شناسایی و اولویت‌‌بندی عوامل مؤثر در ارزیابی وب سایت بر اساس تحلیل اسنادی مقاله‌‌های پژوهشی. پژوهش‌‌های مدیریت در ایران، 18(1)، 245-223.
عاملی، سعیدرضا. (1387). ارزیابی وب‌‌گاه‌‌های دولتی. نخستین همایش ارزیابی وبگاه‌های دولتی ایران، 10تیرماه.
یوسفی‌‌فرد، مهرداد و فدایی، غلامرضا. (1389). ارائه ویژگی‌‌های مناسب برای سیستم‌‌های مدیریت محتوای وب‌سایت‌‌‌‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایرانی بر اساس عناصر مطرح در وب‌سایت‌های کتابخانه‌‌های دانشگاهی دنیا. تحقیقات اطلاع‌‌رسانی و کتابخانه‌‌های عمومی (پیام کتابخانه)، 15(1)، 93-65‌.
 
Darus, M. Y., Omar, M. A., Mohamad, M. F., Seman, Z. & Awang, N. (2020). Web vulnerability assessment tool for content management system. International Journal, 9(1.3).
‌George, A. & Kumar, G. S. G. (2014). Impact of service quality dimensions in internet banking on customer satisfaction. Decision, 14 (1), 73–85.
Hartono, E. & Holsapple, C. W. (2019), Website visual design qualities: A threefold framework. ACM Transactions on Management Information Systems, 10(1), 1-21.
Jena, S. R., Shanmugam, R. & Singhal, C. (2020). Content management system-evolution and uses. Journal of Xidian University, 14(5), 1021-1028.
Liang, D., Zhang, Y., Xu, Z. & Jamaldeen, A. (2019). Pythagorean fuzzy VIKOR approaches based on TODIM for evaluating internet banking website quality of Ghanaian banking industry. Applied Soft Computing, 78, 583-594.
Patnaik, R. & Mishra, M. K. (2015). Role of content management software (CMS) in libraries for information dissemination, ‌4th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services.
Priefer, D., Rost, W., Strüber, D., Taentzer, G. & Kneisel, P. (2021). Applying MDD in the content management system domain. Software and Systems Modeling, 20(1-6), 1919-1943.
Rozali, N. B. N. & Said, M. Y. B. (2015). Usability testing on government agencies web portal: A study on Ministry of Education Malaysia (MOE) web portal, 9th Malaysian Software Engineering Conference (MySEC).
Stanujkić, D. & Karabašević, D. (2018). An extension of the WASPAS method for decision making problems with intuitionistic fuzzy numbers: A case of website evaluation. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 1(1), 29-39.
‌Wan, S., Li, D. & Gao, J. (2016). Exploring the advantages of content management systems for managing engineering knowledge in product-service systems. Procedia CIRP, 56, 446-450.
Yani, M., Rizal, F. & Padillah, M. R. (2021). Content management system for school information website. Multica Science and Technology, 1(1), 28-35.
Yu, H. (2004). Content and workflow management for library websites: Case studies. Information Science Publishing, 1-137.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image