فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی - ترویجی

نویسندگان

1 ‌گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه ‌حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 گروه مطالعات اقتصادی و کسب‌وکار، دانشکده مطالعات آموزش و کسب‌وکار، دانشگاه گاوله، گاوله، سوئد

4 گروه مطالعات کلان بیمه، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: گزارشگری پایداری ‌‌به افشای مسائل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری می‌پردازد. اما، در صنعت بیمه ایران تاکنون رهنمودی در خصوص گزارشگری پایداری تهیه نشده ‌و هیچ شرکتی بیمه‌ای نیز گزارش پایداری تهیه نکرده است. لذا، ‌پژوهش حاضر با هدف بررسی استانداردهای گزارشگری پایداری در صنعت بیمه جهانی و مقایسه تطبیقی آنها و همچنین بررسی وضعیت انتشار گزارشگری پایداری شرکت‌های بیمه در سطح جهان انجام شده است.
روش‌شناسی: ‌از تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت گزارشگری پایداری در صنعت بیمه استفاده شده است. تفاوت‌ها و تشابهات استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری از طریق مقایسه تطبیقی بررسی شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد ‌نوع نگاه استانداردها و رهنمودهای پایداری به ذینفعان مختلف گزارش‌ها متفاوت است. استاندارد ابتکار گزارشگری جهانی بر تمام ذینفعان تمرکز دارد. درحالی ‌که استانداردهای هیئت استاندارد حسابداری پایداری بر سرمایه‌گذاران تأکید دارد. اصول بیمه پایدار و استانداردهای مربوط به هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، خاص صنعت بیمه است؛ درحالی‌ که استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی بر صنعت خاصی تمرکز ندارد. همچنین یافته‌ها بیانگر این است که وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه رو به افزایش بوده و استفاده از حسابرسان و مؤسسات حسابرسی برای اطمینان بخشی گزارش‌ها، در اولویت قرار دارد.
نتیجه‌گیری: وجود رهنمودها و چارچوب‌های مختلف درباره گزارشگری پایداری، ضرورت وجود یک چارچوب یکپارچه در خصوص گزارشگری پایداری را روشن می‌سازد. در واقع، مقایسه‌پذیری گزارش‌های پایداری به‌خاطر تنوع رهنمودهای مختلف دشوار شده است. شرکت‌های بیمه کشور می‎توانند با استفاده از رهنمودها و استانداردهای گزارشگری پایداری، اقدام به شناسایی مؤلفه‌های خاص گزارشگری صنعت بیمه نمایند. با توجه به فشار ذینفعان و تأکید نهادهای بین‎المللی مانند سازمان ملل متحد و روند رو به رشد الزامی‌شدن گزارشگری پایداری، یافته‌های تحقیق بر لزوم تهیه گزارش‌های پایداری توسط شرکت‌های بیمه ایرانی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of the standards, guidelines and publishing status of sustainability reporting in the insurance industry

نویسندگان [English]

  • A. Rahmani 1
  • M. Mahmoudkhani 2
  • S. Homayoun 3
  • L. Niakan 4

1 Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

3 Department of Business and Economic Studies, Faculty of Education and Business Studies, University of Gävle, Gavle. Sweden

4 Department of Macro Insurance Studies, Insurance Research Center, Tehran, Iran

چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The insurance industry plays an important role in sustainable development. Sustainability key factors potentially are essential to success of the insurance sector. Iran's insurance industry is facing sustainable development issues such as rapid population growth, lack of access to insurance for low-income people, the climate change risk, social issues such as population aging and issues related to governance, accountability and transparency. Sustainability reporting helps to have a good understanding of these issues. Sustainability reporting helps identify insurance industry risks.Sustainability reporting examines environmental, social, and governance issues. Few companies prepare sustainability reports in Iran. But no company in the insurance industry has published a sustainability report yet. The purpose of this paper is a comparative comparison of sustainability reporting standards in the global insurance industry.This study also examines the status of the sustainability reports publication of insurance companies in the world.
METHODS: In this study, analyzing content was used to assess the status of sustainability reporting in the insurance industry. Data extracted from the Global Reporting Initiative database. Sustainability standards and guidelines were reviewed through comparative comparison.This paper has examined the standards of the Global Reporting Initiative and The Sustainability Accounting Standards Board, the guidelines of the Responsible Investment, the Sustainable Insurance Principles, and Climate-related Financial Disclosures. These guidelines and standards are used by the leading insurance companies. Regulation of the Iranian insurance industry that can help to prepare sustainability reporting was also reviewed.
FINDINGS: Findings indicate that the stakeholders of sustainability reports differ in different sustainability standards and guidelines. The Global Reporting Initiative standards focus on the interests of all stakeholder groups; while the Sustainability Accounting Standards Board emphasizes the interests of investors. Principles of Sustainable Insurance and Standards of The Sustainability Accounting Standards Board are specific to the insurance industry; while the standards of the Global Reporting Initiative do not focus on a specific industry. A review of Iranian insurance industry regulations shows that most of the information needed to disclose sustainability issues is available. However, the preparation of sustainability reports is essential to cover all aspects of the environment, society, and governance. The findings also indicate that the status of published sustainability reporting is increasing in the insurance industry. The use of auditing firms to ensure sustainability reports is a priority.
CONCLUSION: There are various standards and guidelines in the field of sustainable development and environmental, social, and governance issues.The different guidelines and frameworks for sustainability reporting highlight the need for an integrated framework for sustainability reporting. The comparability of sustainability reports has become difficult due to the variety of different guidelines. Iranian insurance companies can use the guidelines and standards of sustainability reporting to identify specific components of insurance industry sustainability reporting. Given the pressure of stakeholders and the emphasis of international institutions such as the United Nations and the growing trend of mandatory sustainability reporting, the research findings emphasize the need to prepare sustainability reports by Iranian insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guidelines
  • Insurance Industry
  • Sustainability Reporting
  • Sustainable Development
  • Standards
اعرابی، سید محمد. (1382). تحقیق تطبیقی. دفتر پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوم.
سلامی، شمس الله.، باقرزاده، محمد رضا.، مهرآرا، اسداله و متانی، مهرداد. (1399). ‌‌شناسایی و اولویت‌بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران. ‌پژوهشنامه بیمه، 35(4): 233-199.
فضلی، هوشنگ و انصاری، محسن. (1397). راهنمای گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی شرکت/ سازمان بر اساس استاندارهای 2018: ‌GRI.
 https://www.niordc.ir/uploads/rahnamaye_gozaresh_dehi.pdf?&siteid=78&&siteid=78&pageid=3066
قائدی، محمدرضا و گلشنی، علیرضا. (1395). روش تحلیل محتوا، از کمی‌گرایی تا کیفی‌گرایی. ‌روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 7(23)، 82-57.
Arruda, P. (2018). The P&C insurance industry's role in sustainable development and commerce. A Major Research Project presented to the University of Guelph In partial fulfilment of the requirement for the degree of MBA in Sustainable Commerce.
Berthelot, S., Coulmont, M. & Serret, V. (2012). Do investors value sustainability reports? A Canadian study.‌ Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 19(6), 355-363
Caporaso, S., Esposito, P. & Ricci, P. (2016). Corporate social responsibility in the north and south of Europe: a comparison between Finland and Italy. 9th EuroMed Conference Book of the Proceedings of the EuroMed Academy of Business in Warsaw, Poland, 2016, EuroMed Press, Cyprus: 406-417
CFA Institute. (2015). Environmental, Social and Governance (ESG) Survey. http://irrcinstitute.org/pdf/FINAL-CFA-ESG-Study-August-2015.pdf.
Chiaramonte, L., Dreassi, A., Paltrinieri, A. & Piserà, S. (2020). Sustainability practices and stability in the insurance industry. Sustainability, 12(14): 5530.
Fien, J. (2010). Understanding sustainable development. Teaching and Learning for a Sustainable Future. Unesco. Available at: http://www.unesco.org/ education/tlsf/mods/theme_a/mod02.html?panel=1#top.‌ Referenced 12.12.2014
‌Gray, R. H., Adams, C. A. & Owen, D. (2014). Accountability, social responsibility and sustainability. Accounting for Society and the Environment. United Kingdom: Pearson Education Limited.
Gray, R. & Milne, M. (2002). Sustainability reporting: Who's kidding whom?. Chartered Accountants Journal of New Zealand, 81(6)‌, 66-70.
GRI. (2013). G4 sector‌‌ disclusures. https://www.globalreporting.org /Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Financial-Services-Sector-Disclosures.pdf
GRI. (2015). Defining materiality: What matters to reporters and investores. https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Defining-Materiality-What-Matters-to-Reporters-and-Investors.pdf
GRI. (2018). Sustainability disclosure database data legend. https://www. globalreporting.org/SiteCollectionDocuments/GRI-Data-Legend-Sustainability-Disclosure-Database-Profiling.pdf
GRI. (2019A). About sustainability reporting. Retrieved, https://www. globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx
GRI. (2019B). GRI G4 sector disclosures. Retrieved 2019.https://www. globalreporting.org/information/sector guidance/Pages/default.aspx" https:// www.unepfi.org/psi/signatory-companies/
KPMG. (2017). The KPMG survey of corporate responsibility reporting 2017. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf
Outreville, J. F. (2013). The relationship between insurance and economic development: 85 empirical papers for a review of the Literature. Risk Management and Insurance Review, 16(1), 71–122.
Rogers, J. (2015). Why investors should look beyond a company’s financials. Fortune, August 11. http://fortune.com/2015/08/11/why-investors-should-look-beyond-a-companysfinancials/.
SASB. (2017). SASB Conceptual Framework.
SASB. (2019). Materiality map. Available online: https://www.sasb.org/
Scholtens, B. (2011). Corporate social responsibility in the international insurance industry. Sustainable Development, 19(2),‌ 143-156.
Spasić, D. & Stojanović, M. (2013). Sustainability reporting–theoretical framework and reporting practice in the Serbian oil industry. Facta Universitatis, Series Economics and Organization, 10(3), 231-244.
The Financial Stability Board (FSB). (2017). Task force on climate-related financial disclosures.
The Financial Stability Board (FSB). (2020). Task force on climate-related financial disclosures. ‌
The Insurance Working Group of the United Nations Environment Programme Finance Initiative. (2007). Insuring for sustainability why and how the leaders are doing it.
Truant, E., Corazza, L. & Scagnelli, S. (2017). Sustainability and risk disclosure: An exploratory study on sustainability reports. Sustainability, 9(4): 636.
UN Principles for Responsible Investment (n.d.b). The six principles. Retrieved from http://www.unpri.org/about-pri/ the-six-principles.
UN Principles for Responsible Investment. (n.d.a). Introducing responsible investment. Retrieved from http://www.unpri.org/introducing-responsible-investment.
UNEP Finance Initiative. (2012). Principles for sustainable insurance. Retrieved from www.unepfi.org/psi/the-principles/
Unerman, J. & Zappettini, F. (2014). Incorporating materiality considerations into analyses of absence from sustainability reporting. Social and Environmental Accountability Journal, 34(3), 172–186
World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image