فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: اگرچه انحراف در محیط کار در اکثر موارد از نظر ماهیتی مخرب است، اما ممکن است جنبه‌های مثبتی هم داشته باشد. در سال­های اخیر به دلیل این واقعیت که انحراف مثبت می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در سازمان‌ها و ارتقاء نوآوری منجر شود، علاقه زیادی به این نوع انحراف در سازمان‌ها دیده شده است. لذا این پژوهش با هدف طراحی الگوی رفتارهای انحرافی مثبت کارکنان در صنعت بیمه ایران انجام شده است.
روش‌شناسی: رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی است که با روش داده‌بنیاد نظام­مند استراوس و کوربین انجام شده است. گردآوری داده­ها به‌صورت مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 16 مشارکت­کننده از 7 شرکت بیمه­ای انجام گردید. مشارکت‌کنندگان از طریق ترکیب روش‌های هدفمند و گلوله­برفی انتخاب شدند. برای اعتباربخشی، از‌راهبرد زاویه‌بندی (همسوسازی) استفاده گردید. همچنین، برای آزمون پایایی مصاحبه‌ها از پایایی بازآزمون (شاخص ثبات) و روش توافق درون موضوعی استفاده شده ‌که به ترتیب نتایج 84 و 93 درصد به­دست آمد.
یافته­ها: ‌پس از تحلیل کلیه مصاحبه­های صورت گرفته، تعداد 231 کد اولیه شناسایی شد که پس از پالایش به 57 مفهوم، 23 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی تبدیل گردید. ‌همچنین، ‌پنج مؤلفه برای رفتارهای انحرافی مثبت در صنعت بیمه ایران شناسایی شد که شامل رفتارهای کاری خلاقانه و نوآورانه، نقض محترمانه و با انگیزه درست هنجارها و قوانین سازمان، رفتارهای شهروندی سازمانی، نقد منصفانه مدیران و سازمان و افشاگری می­باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه حرکت صنعت بیمه ایران به سمت ‌فضای رقابتی، اهمیت رفتارهایی از جنس رفتار سازمانی مثبت ‌اهمیت فزاینده­ای دارد و در این راستا فراهم نمودن زمینه‌های بروز رفتارهایی از جنس رفتارهای انحرافی مثبت می­تواند تسهیل‌گر دستیابی به اهداف از پیش‌تعیین شده از جمله کسب مزیت رقابتی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of employees’ positive deviant behaviors in insurance industry

نویسندگان [English]

  • H. Rangriz
  • A. Hasanpoor
  • S. Jafari Nia
  • S. Shiri

Department of Human Resources Management and Business, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Although deviance in the workplace is in most cases destructive in nature, it may also have some benefits. In recent years, due to the fact that positive deviation can lead to positive changes in organizations and promote innovation, there has been great interest in this type of deviation in organizations. Therefore, the purpose of this study is to design a model of positive deviant behaviors of employees in the Iranian insurance industry.
Methodology: This qualitative study was conducted using the Strauss and Corbin grounded theory methodology. Data was collected through semi-structured interviews with 16 participants selected using the purposive and snowballing methods from 7 insurance companies. The triangulation strategy was used for validation. Also, for the reliability test of the interviews, the reliability of the retest (stability index) and the method of intra-subject agreement were used, which obtained 84 and 93% results, respectively.
Finding: After analyzing all the interviews, 231 primary codes were identified, which after refinement became 57 concepts, 23 sub-categories and 6 main categories. The core phenomenon was explained in the form of 5 categories of creative and innovative work behaviors, respectful and well-motivated violations of organizational norms and laws, organizational citizenship behaviors, fair criticism of managers and the organization, and whistle-blowing.
Conclusion: Due to the movement of Iran's insurance industry towards a competitive environment, the importance of positive organizational behaviors has been increasingly important and in this regard, providing grounds for the occurrence of behaviors such as positive deviant behaviors can facilitate the achievement of predetermined goals.
JEL Classification: D23,C91,C92

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviant Behaviors
  • Employee Positive Deviant Behaviors
  • Insurance Industry
محمدپور، احمد. (۱۳۹۰). فراروش بنیان‌های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری. تهران: نشر جامعه‌شناسان، چاپ دوم.
استراوس، انسلم و کوربین، جولیت. (1398). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی، چاپ هشتم.
Chan, K. W., Yim, C. K. & Gong, T. (‌2019). An investigation of nonbeneficiary reactions to discretionary preferential treatments. Journal of Service Research, 22(4): 371–387.
Cohen, A. & Ehrlich, S. (2019). Exchange variables, organizational culture and their relationship with constructive deviance. Management Research Review, 42(12): 1423-1446.
Cropanzano, R., Anthony, E. L., Daniels, S. R. & Hall, A. V. (2017). Social exchange theory: A critical review with theoretical remedies. Academy of Management Annals, 11(1): 479-516.
Dahling, J. J. & Gutworth, M. B. (2017). Loyal rebels? A test of the normative conflict model of constructive deviance. Journal of Organizational Behavior, 38(8): 1167-1182.
Galperin, B. L. (2012). Exploring the nomological network of workplace deviance: Developing and validating a measure of constructive deviance. Journal of Applied Social Psychology, 42(12): 2988-3025.
Gong, T., Wang, C. Y. & Lee, K. (2020). The consequences of customer-oriented constructive deviance in luxury-hotel restaurants. Journal of Retailing and Consumer Services, 57(1): 102-154.
Herington, M. J. & Van De Fliert, E. (2018). Positive deviance in theory and practice: A conceptual review. Deviant Behavior, 39(5): 664-678.
Kim, M. J. & Choi, J. N. (2018). Group identity and positive deviance in work groups. The Journal of Social Psychology, 158(6): 730-743.
Kumi, E. (2013). Are demographic variables predictors of work deviant behavior?. International Journal of Management Sciences, 1(1): 1-10.
Kura, K. M., Shamsudin, F. M. & Chauhan, A. (2016). Organizational trust as a mediator between perceived organizational support and constructive deviance. International Journal of Business and Society, 17(1): 1-18.
Kvale, S. (1996). Inter views: An introduction to qualitative research writing. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
Mayanja, S. S., Ntayi, J. M., Munene, J. C., Kagaari, J. R., Balunywa, W. & Orobia, L. (2019). Positive deviance, ecologies of innovation and entrepreneurial networking. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 17(2): 112-139.
Mertens, W. & Recker, J. (2020). How store managers can empower their teams to engage in constructive deviance: theory development through a multiple case study. Journal of Retailing and Consumer Services, 52: 1-12.
Mertens, W., Recker, J., Kummer, T. F., Kohlborn, T. & Viaene, S. (2016). Constructive deviance as a driver for performance in retail. Journal of Retailing and Consumer Services, 30: 193-203.
Pascale, R., Sternin, J. & Sternin, M. (2013). The power of positive deviance: How unlikely innovators solve the world’s toughest problems. Harvard Business Press, Cambridge.
Roninson, S. & Bennet, R. (1995). A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. The Academy of Management Journal, 38(2): 555-572.
Sharma, N. (2020). Fostering positive deviance: A potential strategy to an engaged workforce. Strategic Direction, 36(8): 1-3.
Strauss, A. & Corbin, J. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
Thornton, M. A. & Rupp, D. E. (2016). The joint effects of justice climate, group moral identity, and corporate social responsibility on the prosocial and deviant behaviors of groups. Journal of Business Ethics, 137(4): 677-697.
Tuzun, I. K., Çetin, F. & Basım, H. N. (2017). Deviant employee behavior in the eyes of colleagues: The role of organizational support and self-efficacy. Eurasian Business Review7(3): 389-405.
Vadera, A. K., Pratt, M. G. & Mishra, P. (2013). Constructive deviance in organizations: integrating and moving forward. Journal of Management, 39(5): 1221-1276.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image