فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فناوری‌های نوین بیمه‌ای، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

2 گروه پژوهشی بیمه‌های اشخاص، پژوهشکده بیمه، تهران، ایران

چکیده

هدف: ‌نرخ حق بیمه‌ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه‌گران، برای ارائه نرخ‌های حق بیمه پائین‌تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف‌های ارائه شده بیشتر به حق بیمه‌های رشته بیمه شخص ثالث ‌بر نرخ خسارت‌های این رشته بیمه­ای انجام شده است. 
روش‌شناسی: به ‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، ‌از داده‌های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، ‌چون ‌داده‌های ‌‌نرخ تخفیف‌ها بسیار پراکنده بود، ‌از این داده­ها اعداد فازی ساخته‌ شد و ‌رتبه‌بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت‌ها در چه سالی بیشتر بوده است.
یافته‌ها: نتایج ‌نشان داد با ارائه تخفیف‌های بیشتر، ریسک‌های پرخطرتری جذب شده‌اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف‌ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده‌ و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین‌تری ‌داشته­اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف‌ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است. 
نتیجه­گیری: ارائه تخفیف‌های بیشتر به نرخ حق بیمه‌های شخص ثالث بر افزایش نسبت‌ خسارت‌ها اثر معناداری دارد ‌و استراتژی کاهش نرخ حق‌بیمه‌ها علاوه‌بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق‌بیمه‌ها، سبب افزایش نسبت خسارت‌ها به دلیل جذب ریسک­های پرخطرتر ‌می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discount effects on the composition of the risk portfolio of the third-party vehicle insurance

نویسندگان [English]

  • M. Manteghipour 1
  • M. Aalaei 2

1 Depertment of New Technologies Research in Insurance, Insurance Research center, Tehran, Iran

2 Depertment of Indivisual Insurance Research, Insurance Research center, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Some Iranian insurance companies issue third-party insurance policies at lower rates to attract more premiums and a larger portfolio, and therefore offer higher discounts. In this article, we are looking for the answer to the question of how the insurance premiums affect the claim rates.
Methodology: The effect of vehicle third party insurance discount rates was examined using the data of an insurance company during 6 years. The discount rate was very scattered in the data. Therefore, it was necessary to use a method to determine in which year the claims rate was higher to study how the discounts affect the claims rate. Hence, we have constructed fuzzy numbers using the discount rate quarters and have ranked these numbers using the appropriate method.
Findings: The results show that the more premium discounts, the riskier risks are gathered. Also, more discounts for auto cars have been less attractive and this type of car has a lower loss ratio.
Conclusions: Overall, the result of this study shows that the premium reduction strategy, in addition to reducing the company's income from insurance premiums, leads to an increase in the loss ratio due to the issuance riskier policies.
JEL Classification: C10, E30, G22

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Party Vehicle Insurance
  • Loss Ratio
  • Discount Rate
  • Atonement Rate
  • Fuzzy Numbers
  • Risk
بهرامی فیل‌آبادی، صادق.، پوراسماعیلی، علیرضا و نجفی اصل، حسن. (1397). ‌نوآوری‌ها و تحولات قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395. پژوهشنامه بیمه، 33(4): 100-81.
پاینده نجف‌‌آبادی، امیر تیمور.، عطاطلب، فاطمه و رضازاده، رمضان. (1398). محاسبه‌ی حق بیمه‌ی نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری شده براساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه. پژوهشنامه بیمه، 34(2): 27-7.
کریم‌زادگان مقدم، داود‌ و بهروان، مجید. (1394). ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی (مورد مطالعه: بیمة شخص ثالث). پژوهشنامه بیمه، 30(4): 20-1.
Badal, V., Massey, R., Ball, M., Ooi, P., Flower, M., Truong, B. & Winter, R. (2005). The application of strategic models to non life markets. GIRO Working Party Paper.
Csiszár, I. & Shields, P. (2004). Information theory and statistics: A tutorial. foundations and trends in communications and information theory, 1(4): 417–528.
Harrington, S. E., & Patricia, D. M. (1994). Price cutting in liability insurance markets. The Journal of Business, 67 (4): 511–538.
Huynh, V. N., Nakamori, Y. & Law, J. (2008). A probability-based approach to comparison of fuzzy numbers and applications to target-oriented decision making. Fuzzy Systems, 16(2): 371-387.
Leadbetter, D. & Stodolak, P. (2009) Why insurers fail: Inadequately pricing the promise of insurance. Property and Casualty Insurance Compensation Corporation Publication.
Nwite, S. C., & Perpetua, E. C. (2014). Highlight on the difference between 2004 and 2014 pension reform Acts in Nigeria. International Journal of World Research, 1(8): 17-26.
Passalidou, E. (2015). Optimal premium pricing strategies for nonlife products in competitive insurance markets. PhD Thesis, University of Liverpool.
Zwillinge, D., & Kokoska, S. (2000). CRC standard probability and statistics tables and formulae (1 ed.). Chapman & Hall / CRC.
Vrbik, J. (2018). Deriving CDF of Kolmogorov–Smirnov Test Statistic. Applied Mathematics, 11(03): 227-246.

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image