فصلنامه علمی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ‌ایران

2 گروه حقوق خصوصی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

چکیده

هدف: اقدام شرکت‌‌های نفتی به اکتشاف و توسعه‌‌‌ میدان‌‌های نفتی و گازی در آب‌‌های عمیق، دورافتاده و با فاصله‌‌‌ زیاد از خشکی، منجر به افزایش تقاضا برای راه‌‌حل‌‌های بیمه‌‌ای پیچیده‌‌ شده است. بر این اساس، ‌مقاله حاضر با هدف بررسی مهم‌‌ترین نکات حقوقی معمول‌‌ترین شکل بیمه‌‌ای مرتبط با پروژه‌‌های ساخت در صنعت نفت در دریا، موسوم به «ولکار» تدوین شده است که به رغم اهمیت و استفاده از آن، بررسی مفاد آن در مطالعات داخلی مسبوق به سابقه نیست.
روش‌‌شناسی: مطالعه‌‌‌ تطبیقی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده‌‌ است.
یافته‌‌ها: ‌این پژوهش ابتدا به بیان مقدمه‌‌ای از پروژه‌‌های ساخت پرداخته است. سپس، ‌ماهیت، موضوع، اهمیت و علل‌ عمده‌‌‌ تدوین‌ بیمه‌‌نامه‌‌ ولکار را شرح داده ‌‌است. یافته‌‌های عمده‌‌‌ در بخش شرایط بیمه‌‌نامه شامل شناسایی بیمه‌‌گذاران متعدد، مدت پوشش بیمه‌‌ای تجهیزات مختلف و چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن قطعات معیوب‌ است. در بخش نهایی نیز که در مورد آثار بیمه‌‌نامه است، اثر نقض شرایط بیمه‌‌نامه از سوی یکی از بیمه‌‌گذاران بر حقوق بیمه‌‌گذاران دیگر و نیز تعهدات طرفین مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه‌‌گیری: نتایج ‌تحقیق از آن حکایت دارد که غلبه‌‌‌ نگرانی‌‌های بیمه‌‌گران در بعضی از مسائل این ‌بیمه‌‌نامه‌‌‌ پروژه‌ای و تمام‌‌خطر‌، مانند شرایط پوشش بیمه‌‌ای قطعات معیوب‌، موجب تدوین بند‌‌هایی با نگاه‌‌داشت بیشتر منافع ایشان شده ‌‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Legal analysis of WELCAR policy

نویسندگان [English]

  • A. Hayati 1
  • M. Najafikhah 2

1 Department of International Commercial and Economic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Iran

2 Department of Private Law, Higher Institute of Management and Planning Education and Research, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The action of oil companies to explore and develop oil and gas fields in deep waters, remote and far from land, has led to an increase in demand for complex insurance solutions. Based on this, the present article has been compiled with the aim of examining the most important legal points of the most common form of insurance related to construction projects in the offshore oil industry, known as "Volcar", which despite its importance and use, the examination of its provisions in previous domestic studies There is no history.
Methodology: The present comparative study was done with descriptive-analytical method.
Findings: This research has first given an introduction to construction projects. Then, he explained the nature, topic, importance and main reasons for compiling Volkar insurance policy. The major findings in the policy terms section include the identification of multiple insurers, the duration of insurance coverage for various equipment, and how defective parts are covered. In the final section, which is about the effects of the insurance policy, the effect of the violation of the terms of the insurance policy by one of the policyholders on the rights of the other policyholders and the obligations of the parties has been examined.
Conclusion: The results of the research indicate that the predominance of insurers' concerns in some issues of this project and all-risk insurance policy, such as the conditions of insurance coverage of defective parts, has led to the formulation of clauses that preserve most of their interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construction
  • Risk
  • Contract
  • All Risks Insurance
  • WELCAR
بابائی، ایرج. (1385). حقوق بیمه. تهران: سمت. چاپ پنجم.
‌بهرامی احمدی، حمید.، ایزدپناه، مسیح و زارع رشکوئیه، مسعود. (1386). بیمه‌‌ عدم‌‌النفع در حقوق ایران با مطالعه‌‌ تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان. فصلنامه صنعت بیمه، ‌22(4): 33-3.
‌شیروی، عبدالحسین. (1392). حقوق تجارت بین‌‌الملل. تهران: انتشارات سمت،‌ چاپ پنجم.
‌شیروی، عبدالحسین. (1393). حقوق نفت و گاز. تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
کاتوزیان، ناصر. (1383). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها. جلد سوم. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا. چاپ چهارم.
Beadnall, S‌. & Moore, S‌. (2016). Offshore c‌onstruction: L‌aw and practice. Informa L‌aw from Routledge.
Bunni, N.‌ G. (2003). Risk and insurance in construction. Spon Press, 2nd Edition.‌
Handl, G‌. & Svendsen, k‌. (Editors). (2019).‌‌‌ ‌Managing the risk of o‌‌ffshore oil and gas accidents: T‌‌he international legal dimension. Edward Elgar Publishing. ‌‌
Hogarth, R. (Editor).‌ (2008).‌ Insurance law for the construction industry. Oxford University Press.
‌Hughes, W., Champion, R. &‌‌‌‌ Murdoch, J‌.‌ (2015). Construction contracts: Law and management. Routledge, 5th Edition.‌ ‌‌‌
Levine, M‌. & Ter Haar, R. (Editors). (2014). ‌Construction insurance and UK construction contracts. Informa L‌aw from Routledge, 2nd Edition‌.
Ostrager, B. R.‌ & Newman, T. R.‌ (2019).Handbook on insurance coverage disputes. Wolters Kluwer, 19th Edition.‌
‌Taylor, T‌. (2013). ‌Offshore energy construction insurance: Allocation of risk issues. Tulane Law Review, 87: 1165-1195.
Smits, J. M‌. (Editor). (2006). ‌Elgar encyclopedia of comparative law. Edward Elgar Publishing.
WELCAR, (2001).‌ Offshore construction project policy.    

نامه به سردبیر


سردبیر نشریه پژوهشنامه بیمه، هرگونه پیشنهاد و انتقاد دیگر نویسندگان و خوانندگان را در خصوص نقد و بررسی این مقاله مندرج در سامانه نشریه را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.
توجه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:
[1] نامه هایی که شامل گزارش آماری، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه پردازی ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب همراه باشد، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد.
[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود.
[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد.
[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند.
[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود.
[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.
[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.


 

CAPTCHA Image